Visa allt om Translator Bo Widegren Aktiebolag
Visa allt om Translator Bo Widegren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 220 183 235 283 259 425 403 401 447 497
Övrig omsättning 3 - 24 1 1 - 1 1 - 6
Rörelseresultat (EBIT) 4 32 117 122 99 234 102 39 -57 62
Resultat efter finansnetto 5 20 119 122 102 240 104 39 -56 63
Årets resultat 4 15 112 95 55 177 77 39 -56 44
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 3 3 3 3 7 14 21 28 16
Omsättningstillgångar 500 494 671 779 677 604 672 600 554 663
Tillgångar 502 497 674 781 679 611 686 620 581 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 444 440 625 714 618 564 586 509 470 526
Obeskattade reserver 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 19 6 5 9 13 57 78 47 0
Kortfristiga skulder 46 38 43 38 27 35 42 34 65 153
Skulder och eget kapital 502 497 674 781 679 611 686 620 581 679
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 28 - 31 43 108 17 1 1
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 68 0 56 0 0 3 103 184 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 7 4 6 3 15 13 79 127 125
Utdelning till aktieägare 163 0 200 200 0 0 200 0 0 0
Omsättning 223 183 259 284 260 425 404 402 447 503
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 110 92 235 283 259 425 403 401 447 497
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 74 40 50 67 34 59 124 199 313 308
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 32 117 122 104 241 109 46 -50 68
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,22% -22,13% -16,96% 9,27% -39,06% 5,46% 0,50% -10,29% -10,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,00% 6,44% 17,51% 15,62% 15,02% 39,28% 15,16% 6,45% -9,64% 9,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,27% 17,49% 50,21% 43,11% 39,38% 56,47% 25,81% 9,98% -12,53% 12,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,76% 100,00% 99,75% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 206,36% 249,18% 267,23% 261,84% 250,97% 133,88% 156,33% 141,15% 109,40% 102,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,45% 88,53% 92,73% 94,02% 93,84% 92,31% 85,42% 82,10% 80,90% 77,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 086,96% 1 300,00% 1 560,47% 2 050,00% 2 507,41% 1 725,71% 1 600,00% 1 764,71% 852,31% 433,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...