Visa allt om GURRAB Byggservice Aktiebolag
Visa allt om GURRAB Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 114 4 066 4 641 4 387 3 749 3 343 4 613 3 177 3 185 2 706
Övrig omsättning 115 - - - - - - - 65 -
Rörelseresultat (EBIT) 29 42 370 609 143 -164 962 2 117 205
Resultat efter finansnetto 46 67 385 629 152 -156 962 8 117 205
Årets resultat 139 42 212 337 63 -46 507 64 41 99
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 15 29 44 64 12
Omsättningstillgångar 1 743 1 795 2 386 1 640 1 474 1 321 1 798 802 661 698
Tillgångar 1 743 1 795 2 386 1 640 1 474 1 335 1 827 847 725 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 699 560 518 506 369 306 652 195 170 220
Obeskattade reserver 313 457 457 357 194 144 254 0 98 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 731 778 1 412 777 911 885 921 652 456 434
Skulder och eget kapital 1 743 1 795 2 386 1 640 1 474 1 335 1 827 847 725 710
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 455 440 506 376 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 239 2 040 2 641 1 635 1 507 1 287 1 528 1 141 1 040 710
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 558 780 672 460 448 576 659 580 478 389
Utdelning till aktieägare 200 0 0 200 200 0 300 50 40 90
Omsättning 3 229 4 066 4 641 4 387 3 749 3 343 4 613 3 177 3 250 2 706
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 7 7 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 038 581 663 877 750 669 923 794 796 677
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 414 485 444 408 500 555 593 507 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 42 370 609 158 -149 977 22 139 212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,41% -12,39% 5,79% 17,02% 12,14% -27,53% 45,20% -0,25% 17,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,58% 3,90% 16,18% 38,35% 10,99% -11,54% 52,71% 1,06% 16,41% 29,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,45% 1,72% 8,32% 14,34% 4,32% -4,61% 20,88% 0,28% 3,74% 7,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,23% 83,94% 91,55% 73,72% 71,33% 85,52% 93,26% 90,62% 82,92% 80,41%
Rörelsekapital/omsättning 32,50% 25,01% 20,99% 19,67% 15,02% 13,04% 19,01% 4,72% 6,44% 9,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,11% 51,06% 36,65% 46,90% 34,73% 30,87% 45,93% 23,02% 33,18% 36,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 238,44% 230,72% 168,98% 211,07% 161,80% 149,27% 195,22% 123,01% 144,96% 160,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...