Visa allt om Norrenergi Aktiebolag
Visa allt om Norrenergi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 795 793 749 355 764 810 797 094 767 753 661 812 741 065 632 622 581 087 565 393
Övrig omsättning 13 828 13 925 11 167 8 426 3 075 4 984 3 034 3 992 1 218 4 845
Rörelseresultat (EBIT) 305 827 257 860 240 961 233 286 199 142 130 919 80 619 100 239 134 026 125 085
Resultat efter finansnetto 305 636 252 277 216 836 198 683 160 828 92 384 46 700 72 031 107 076 103 478
Årets resultat 141 021 83 836 7 49 752 51 523 55 647 50 269 51 276 69 002 69 186
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 224 908 1 136 033 1 124 567 1 104 643 1 099 277 1 108 206 1 075 200 1 019 440 1 011 062 1 000 107
Omsättningstillgångar 679 721 548 206 485 358 406 527 352 722 333 954 350 091 299 640 264 717 258 443
Tillgångar 1 904 629 1 684 239 1 609 925 1 511 170 1 451 998 1 442 161 1 425 291 1 319 080 1 275 779 1 258 550
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 825 877 684 856 51 020 51 013 51 008 51 008 51 007 51 003 51 090 51 106
Obeskattade reserver 889 878 800 456 718 371 556 547 421 776 330 940 314 140 337 720 335 348 324 189
Avsättningar (tkr) 839 995 2 230 3 517 4 686 6 068 6 582 1 292 1 343 1 326
Långfristiga skulder 71 183 70 000 725 000 803 433 797 503 901 398 823 727 700 000 553 976 521 205
Kortfristiga skulder 116 852 127 932 113 304 96 660 177 025 152 747 229 834 229 065 334 022 360 724
Skulder och eget kapital 1 904 629 1 684 239 1 609 925 1 511 170 1 451 998 1 442 161 1 425 291 1 319 080 1 275 779 1 258 550
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 794 2 590 7 218 2 645 2 504 2 848 2 335 2 153 1 957 1 920
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 37 336 36 230 36 731 34 217 32 811 31 213 30 498 27 116 26 200 25 410
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 20 097 20 074 22 621 18 533 17 209 17 089 21 781 15 484 14 076 13 482
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 809 621 763 280 775 977 805 520 770 828 666 796 744 099 636 614 582 305 570 238
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 75 74 76 75 72 73 67 67 67 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 611 10 126 10 063 10 628 10 663 9 066 11 061 9 442 8 673 8 567
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 817 824 901 772 741 738 847 701 662 663
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 378 150 327 560 307 060 301 618 271 198 196 443 145 577 165 210 197 198 183 386
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,20% -2,02% -4,05% 3,82% 16,01% -10,69% 17,14% 8,87% 2,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,07% 15,32% 15,00% 15,48% 13,72% 9,09% 5,68% 7,63% 10,57% 10,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,47% 34,43% 31,58% 29,35% 25,95% 19,81% 10,92% 15,90% 23,21% 22,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,71% 58,54% 55,88% 52,83% 50,05% 46,16% 36,78% 41,45% 49,58% 46,97%
Rörelsekapital/omsättning 70,73% 56,08% 48,65% 38,87% 22,88% 27,38% 16,23% 11,16% -11,93% -18,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,80% 77,73% 37,97% 32,10% 24,92% 20,45% 19,82% 22,74% 22,93% 22,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 534,57% 362,07% 320,51% 276,14% 128,33% 114,18% 102,24% 83,23% 48,93% 47,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...