Visa allt om Hagge Såg Aktiebolag
Visa allt om Hagge Såg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 631 594 931 962 3 215 5 783 7 869 10 563 14 428 9 542
Övrig omsättning - 343 - 764 - 25 - 204 101 -
Rörelseresultat (EBIT) -431 -499 -358 -131 -387 175 463 1 266 1 932 -2 360
Resultat efter finansnetto -430 -496 -339 -241 -499 32 318 1 078 1 652 -2 673
Årets resultat 207 244 306 296 190 45 62 779 998 -1 814
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 611 3 879 4 496 12 743 13 417 14 363 15 215 13 462 14 441 15 390
Omsättningstillgångar 4 993 4 808 3 899 2 805 2 587 3 718 2 172 4 524 4 922 2 882
Tillgångar 8 604 8 687 8 395 15 548 16 004 18 081 17 387 17 986 19 363 18 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 053 7 846 7 602 10 937 10 641 10 451 10 406 10 173 9 394 8 396
Obeskattade reserver 554 623 623 838 1 445 2 313 2 409 2 184 2 168 1 979
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 500 3 500 5 000 4 000 4 000 6 000 6 000
Kortfristiga skulder -3 218 170 273 418 317 572 1 629 1 801 1 897
Skulder och eget kapital 8 604 8 687 8 395 15 548 16 004 18 081 17 387 17 986 19 363 18 272
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 23 104 115 109
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 7 41 47 43
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 640 0 0 0 0 0 0
Omsättning 631 937 931 1 726 3 215 5 808 7 869 10 767 14 529 9 542
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 10 563 14 428 9 542
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 145 162 152
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 21 247 788 698 1 260 1 388 2 174 2 855 -1 441
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,23% -36,20% -3,22% -70,08% -44,41% -26,51% -25,50% -26,79% 51,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,96% -5,71% -3,93% -0,80% -2,32% 1,12% 2,67% 7,08% 10,24% -12,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -67,67% -83,50% -35,45% -12,89% -11,54% 3,49% 5,91% 12,06% 13,74% -24,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -51,03% -108,08% -29,54% -83,78% -7,12% 4,08% 8,72% 12,17% 14,60% 11,19%
Rörelsekapital/omsättning 791,76% 772,73% 400,54% 263,20% 67,47% 58,81% 20,33% 27,41% 21,63% 10,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,62% 95,91% 96,34% 74,55% 73,14% 67,23% 70,06% 65,51% 56,58% 53,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 2 019,72% 2 162,94% 908,79% 492,82% 994,32% 297,55% 257,27% 244,98% 117,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...