Visa allt om Falumark Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 3 697 4 169 3 737 5 573 5 851 5 324 7 702 6 021 5 957 6 197
Övrig omsättning 0 0 2 330 1 093 1 574 1 591 1 711 1 583 2 103 1 301
Rörelseresultat (EBIT) 408 699 2 678 2 189 1 520 682 933 375 468 612
Resultat efter finansnetto 86 372 2 376 1 878 1 271 411 509 -57 -92 174
Årets resultat 495 286 1 510 1 110 664 250 240 0 114 17
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 182 21 481 20 826 18 440 19 469 10 466 10 840 12 298 13 577 15 011
Omsättningstillgångar 1 643 2 958 2 524 1 738 1 123 1 007 1 408 964 2 090 932
Tillgångar 23 825 24 438 23 349 20 178 20 592 11 473 12 248 13 262 15 667 15 944
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 122 6 628 5 757 4 247 3 137 2 473 2 224 1 984 1 984 1 870
Obeskattade reserver 1 181 1 715 1 477 1 029 566 256 161 131 189 441
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 446 15 018 14 932 13 503 15 104 7 236 8 016 9 030 10 562 11 448
Kortfristiga skulder 1 076 1 078 1 183 1 399 1 785 1 507 1 848 2 117 2 932 2 184
Skulder och eget kapital 23 825 24 438 23 349 20 178 20 592 11 473 12 248 13 262 15 667 15 944
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 550 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 661 1 539 2 285 1 783 1 321 1 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 679 543 791 729 783 628
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 697 4 169 6 067 6 666 7 425 6 915 9 413 7 604 8 060 7 498
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 4 4 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 849 2 085 1 869 1 858 1 463 1 331 1 540 1 505 1 489 1 549
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 416 392 397 464 588 536 620 638 664 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 951 1 218 3 291 2 905 2 542 1 860 2 422 1 986 2 303 2 414
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,32% 11,56% -32,94% -4,75% 9,90% -30,88% 27,92% 1,07% -3,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,94% 3,02% 11,62% 11,00% 7,59% 6,23% 7,90% 3,05% 3,22% 3,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,50% 17,70% 72,63% 39,82% 26,70% 13,43% 12,56% 6,73% 8,46% 9,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,19% 81,66% 83,55% 82,30%
Rörelsekapital/omsättning 15,34% 45,09% 35,88% 6,08% -11,31% -9,39% -5,71% -19,15% -14,13% -20,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,76% 32,60% 29,59% 25,03% 17,38% 23,30% 19,18% 15,69% 13,55% 13,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,70% 274,40% 213,36% 124,23% 62,91% 66,82% 76,19% 45,54% 71,28% 42,67%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...