Visa allt om Cammek Aktiebolag
Visa allt om Cammek Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 265 3 557 4 904 5 123 5 062 5 027 2 747 2 471 4 208 4 424
Övrig omsättning 66 - 124 108 42 - 150 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -149 -430 156 148 329 18 380 -345 1 -18
Resultat efter finansnetto -196 -468 118 106 261 -47 317 -413 -113 -94
Årets resultat -154 -365 92 56 192 -35 233 -49 -81 -68
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 233 1 351 1 396 1 306 1 454 1 648 1 673 1 771 1 788 1 871
Omsättningstillgångar 1 157 983 1 157 1 149 1 318 1 124 1 075 625 1 051 982
Tillgångar 2 390 2 334 2 553 2 455 2 772 2 772 2 748 2 396 2 839 2 853
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 285 650 558 502 310 344 112 161 241
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 622 1 438 1 313 1 418 1 780 1 949 1 909 1 996 2 229 2 079
Kortfristiga skulder 637 612 591 479 490 513 494 289 450 532
Skulder och eget kapital 2 390 2 334 2 553 2 455 2 772 2 772 2 748 2 396 2 839 2 853
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 116 181 175 57 136 179 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 085 1 211 1 391 1 438 1 267 1 131 591 675 839 776
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 833 504 540 559 476 444 274 312 390 370
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 331 3 557 5 028 5 231 5 104 5 027 2 897 2 471 4 208 4 424
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 253 889 981 1 025 1 012 1 005 916 824 1 052 1 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 432 387 423 385 350 308 374 352 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 -283 315 279 455 148 504 -231 115 153
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 76,13% -27,47% -4,27% 1,21% 0,70% 83,00% 11,17% -41,28% -4,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,23% -18,42% 6,11% 6,03% 11,87% 0,65% 13,83% -14,40% 0,04% -0,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,38% -12,09% 3,18% 2,89% 6,50% 0,36% 13,83% -13,96% 0,02% -0,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,18% 74,33% 74,98% 85,95% 78,96% 77,20% 67,27% 72,60% 68,35% 63,90%
Rörelsekapital/omsättning 8,30% 10,43% 11,54% 13,08% 16,36% 12,15% 21,15% 13,60% 14,28% 10,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,48% 12,21% 25,46% 22,73% 18,11% 11,18% 12,52% 4,67% 5,67% 8,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,55% 91,99% 118,95% 140,08% 155,51% 160,82% 126,52% 87,20% 125,33% 101,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...