Visa allt om Vigebo Elektronik AB
Visa allt om Vigebo Elektronik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 421 256 449 328 460 522 1 175 1 279 909 1 216
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 64 69 81 -15 119 39 -21 -128 -18 1
Resultat efter finansnetto 69 69 101 6 123 58 -18 -128 -14 9
Årets resultat 39 40 61 6 69 52 -18 -32 24 5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 470 570 570 428 377 325 325 265 100 203
Omsättningstillgångar 366 270 258 359 443 460 622 692 778 737
Tillgångar 836 840 828 787 820 785 947 957 879 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 554 516 476 415 410 341 289 307 339 315
Obeskattade reserver 91 73 55 31 31 0 0 0 96 146
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 191 252 298 341 380 444 658 650 444 479
Skulder och eget kapital 836 840 828 787 820 785 947 957 879 940
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 15 180 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 1 6 66 118 112 99 95
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 421 256 449 328 460 522 1 175 1 279 909 1 216
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 421 256 449 328 460 522 1 175 1 279 909 1 216
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 7 8 3 13 86 308 299 289 282
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 69 81 -15 119 39 -21 -128 -17 2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 64,45% -42,98% 36,89% -28,70% -11,88% -55,57% -8,13% 40,70% -25,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,37% 8,21% 12,20% 0,89% 15,12% 7,26% -0,42% -13,38% -1,37% 0,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,63% 26,95% 22,49% 2,13% 26,96% 10,92% -0,34% -10,01% -1,32% 0,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,97% 56,25% 34,97% 21,95% 50,43% 38,31% 31,66% 19,94% 39,27% 29,93%
Rörelsekapital/omsättning 41,57% 7,03% -8,91% 5,49% 13,70% 3,07% -3,06% 3,28% 36,74% 21,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,76% 68,21% 62,67% 55,80% 52,79% 43,44% 30,52% 32,08% 46,43% 44,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,65% 49,21% 47,32% 70,38% 81,58% 80,86% 82,67% 91,08% 161,94% 130,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...