Visa allt om Kungälvs Rehabiliteringscenter Aktiebolag
Visa allt om Kungälvs Rehabiliteringscenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 2 916 2 782 2 959 2 735 2 650 2 748 2 608 2 669 2 267 2 424
Övrig omsättning 403 264 318 242 264 317 354 248 240 240
Rörelseresultat (EBIT) 1 012 721 1 051 307 594 709 611 547 167 131
Resultat efter finansnetto 1 021 675 1 171 318 608 709 616 571 284 145
Årets resultat 662 521 832 231 348 336 374 343 239 57
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 465 2 391 2 507 2 059 1 883 2 042 1 653 1 089 1 148 869
Omsättningstillgångar 1 703 2 090 1 871 1 435 1 381 1 071 1 077 1 191 721 819
Tillgångar 4 168 4 482 4 378 3 494 3 264 3 113 2 730 2 280 1 869 1 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 800 1 658 1 538 886 835 2 157 2 021 1 826 1 583 1 344
Obeskattade reserver 915 759 766 541 627 582 376 162 62 62
Avsättningar (tkr) 1 196 1 806 1 806 1 806 1 470 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 261 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 257 258 270 0 332 375 333 292 224 281
Skulder och eget kapital 4 168 4 482 4 378 3 494 3 264 3 113 2 730 2 280 1 869 1 687
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 852 926 729 672 672 672 672 672 672 762
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 214 184 214 347 315 417 424 433 409 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 452 468 421 746 546 565 559 459 472 657
Utdelning till aktieägare 700 520 400 180 180 200 200 180 100 0
Omsättning 3 319 3 046 3 277 2 977 2 914 3 065 2 962 2 917 2 507 2 664
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 729 696 740 684 663 687 652 667 567 606
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 386 401 361 439 389 416 414 393 388 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 157 866 1 196 466 753 872 707 722 364 331
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,82% -5,98% 8,19% 3,21% -3,57% 5,37% -2,29% 17,73% -6,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,50% 16,09% 26,75% 9,10% 18,60% 22,78% 22,60% 25,04% 15,84% 9,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,01% 25,92% 39,57% 11,63% 22,91% 25,80% 23,66% 21,39% 13,06% 6,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,59% 65,85% 54,11% 52,47% 39,58% 25,33% 28,53% 33,68% 21,92% 22,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,31% 50,20% 48,78% 37,44% 39,74% 83,07% 84,18% 85,32% 87,09% 82,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 662,65% 810,08% 692,96% - 415,96% 285,60% 323,42% 407,88% 321,88% 291,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...