Visa allt om Maskinschakt i Uppsala Aktiebolag
Visa allt om Maskinschakt i Uppsala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 0 627 183 1 226 1 342 1 491 1 412 1 238 1 192 1 204
Övrig omsättning 6 - - 71 7 - 726 - 16 -
Rörelseresultat (EBIT) -78 498 -562 -42 -191 33 879 282 -77 -14
Resultat efter finansnetto -78 496 -554 -52 -213 -2 862 282 -83 -29
Årets resultat -78 496 -554 -52 1 -3 475 209 -83 -29
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 85 549 1 282 1 317 1 821 2 308 481 261 642
Omsättningstillgångar 85 606 112 151 409 402 299 656 397 362
Tillgångar 154 691 661 1 433 1 725 2 223 2 607 1 137 658 1 004
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 140 618 262 816 868 867 870 413 204 287
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 216 216 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 220 299 483 883 0 0 85
Kortfristiga skulder 14 73 399 397 558 657 638 723 454 631
Skulder och eget kapital 154 691 661 1 433 1 725 2 223 2 607 1 137 658 1 004
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 324 0 312 294 266 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 10 323 0 319 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 39 166 160 163 116 112 99 131
Utdelning till aktieägare 0 400 140 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 627 183 1 297 1 349 1 491 2 138 1 238 1 208 1 204
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 183 1 226 1 342 1 491 1 412 1 238 1 192 1 204
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 50 489 484 482 436 416 374 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -72 539 -113 313 314 544 1 240 336 317 318
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 242,62% -85,07% -8,64% -9,99% 5,59% 14,05% 3,86% -1,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 72,07% -82,45% -2,79% -11,07% 1,48% 33,79% 24,80% -11,40% -1,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 79,43% -297,81% -3,26% -14,23% 2,21% 62,39% 22,78% -6,29% -1,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 97,27% 100,00% 99,48% 100,00% 100,00% 100,00% 99,24% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 85,01% -156,83% -20,07% -11,10% -17,10% -24,01% -5,41% -4,78% -22,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,91% 89,44% 39,64% 56,94% 50,32% 46,16% 39,48% 36,32% 31,00% 28,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 607,14% 830,14% 28,07% 38,04% 73,30% 61,19% 46,87% 90,73% 87,44% 57,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...