Visa allt om J. Kraft Group AB
Visa allt om J. Kraft Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 57 046 53 909 51 698 49 599 48 186 50 617 46 053 44 568 40 856 41 931
Övrig omsättning 4 172 342 424 204 180 29 395 829 236 27
Rörelseresultat (EBIT) 4 843 3 291 2 003 2 513 2 906 1 705 3 786 4 403 1 368 -463
Resultat efter finansnetto 4 474 4 509 1 737 2 339 2 340 1 187 2 919 3 896 -251 -1 162
Årets resultat 2 316 2 551 559 474 797 532 1 592 2 224 -257 -1 090
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 104 9 688 8 503 7 552 6 378 2 215 2 482 3 268 2 819 3 738
Omsättningstillgångar 21 043 17 725 17 018 16 593 15 028 17 892 19 491 17 604 15 983 14 490
Tillgångar 33 148 27 413 25 521 24 145 21 407 20 107 21 973 20 873 18 803 18 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 467 7 151 4 600 4 040 3 566 2 769 3 639 4 121 2 280 2 537
Obeskattade reserver 2 882 2 372 2 642 2 287 2 287 1 871 1 505 858 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 252 530 713 1 383 1 044 610 939 1 247 1 719 3 860
Kortfristiga skulder 20 547 17 360 17 566 16 435 14 510 14 857 15 891 14 647 14 804 11 832
Skulder och eget kapital 33 148 27 413 25 521 24 145 21 407 20 107 21 973 20 873 18 803 18 229
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 536 396 1 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 13 503 12 283 11 462 11 998 10 630 8 555 8 273 7 499
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 4 901 4 375 3 889 4 125 3 558 3 239 2 867 3 333
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 200 800 0 0
Omsättning 61 218 54 251 52 122 49 803 48 366 50 646 46 448 45 397 41 092 41 958
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 43 44 44 40 37 37 37 32 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 164 1 254 1 175 1 127 1 205 1 368 1 245 1 205 1 277 1 353
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 482 423 383 395 442 391 337 367 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 086 3 520 2 269 3 026 3 490 2 298 4 555 5 231 2 115 358
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,82% 4,28% 4,23% 2,93% -4,80% 9,91% 3,33% 9,09% -2,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,83% 18,10% 8,40% 11,20% 14,14% 9,07% 17,52% 21,35% 1,90% -2,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,62% 9,21% 4,15% 5,45% 6,28% 3,60% 8,36% 10,00% 0,87% -0,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,63% 69,12% 68,09% 70,15% 69,88% 67,90% 69,63% 67,15% 66,38% 65,37%
Rörelsekapital/omsättning 0,87% 0,68% -1,06% 0,32% 1,08% 6,00% 7,82% 6,63% 2,89% 6,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,34% 32,84% 26,10% 24,12% 24,99% 20,63% 21,61% 22,77% 12,13% 13,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,61% 57,00% 59,26% 64,41% 67,92% 83,68% 77,08% 83,67% 70,97% 74,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...