Visa allt om Motorcity i Nyköping Aktiebolag
Visa allt om Motorcity i Nyköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 77 640 69 017 75 653 61 068 65 598 62 223 59 139 50 631 51 807 63 263
Övrig omsättning 20 7 138 28 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 970 4 236 3 304 1 277 2 475 2 116 2 354 1 761 1 496 2 771
Resultat efter finansnetto 4 916 4 141 3 180 1 168 2 378 2 035 2 345 1 760 1 262 2 523
Årets resultat 4 388 3 619 2 630 26 1 561 1 049 1 514 1 064 903 1 460
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 066 3 981 3 791 3 979 4 393 4 967 5 754 5 555 6 740 6 180
Omsättningstillgångar 14 696 14 608 13 006 11 922 11 551 10 156 9 108 8 680 6 639 7 642
Tillgångar 18 763 18 589 16 797 15 901 15 943 15 123 14 863 14 235 13 379 13 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 203 4 515 2 896 266 3 811 3 505 3 456 2 472 2 602 2 767
Obeskattade reserver 1 252 2 002 2 515 2 792 3 680 3 486 2 983 2 775 2 596 2 630
Avsättningar (tkr) 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 188 3 635 5 175 1 402 1 526 1 691 1 856 2 021 2 186 2 351
Kortfristiga skulder 9 120 8 438 6 211 11 291 6 926 6 441 6 567 6 966 5 994 6 074
Skulder och eget kapital 18 763 18 589 16 797 15 901 15 943 15 123 14 863 14 235 13 379 13 822
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 104 1 063 1 206 1 180 1 126 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 170 5 515 5 482 3 950 3 528 2 825 2 446 2 597 2 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 2 122 2 176 2 311 2 306 2 114 1 761 1 327 1 553 1 324
Utdelning till aktieägare 4 000 2 700 2 000 0 410 1 255 1 000 530 1 100 1 000
Omsättning 77 660 69 024 75 791 61 096 65 598 62 223 59 139 50 631 51 807 63 263
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 16 16 15 15 15 11 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 176 4 601 4 728 3 817 4 373 4 148 3 943 4 603 4 317 5 272
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 499 491 485 488 473 409 452 448 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 356 4 474 3 599 1 571 2 738 2 367 2 592 1 938 1 667 3 021
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,49% -8,77% 23,88% -6,91% 5,42% 5,21% 16,80% -2,27% -18,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,50% 22,79% 19,68% 8,10% 15,66% 14,18% 16,35% 13,07% 11,18% 20,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,41% 6,14% 4,37% 2,11% 3,81% 3,45% 4,11% 3,68% 2,89% 4,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,47% 22,43% 20,06% 21,18% 20,65% 21,07% 20,84% 19,67% 19,07% 17,45%
Rörelsekapital/omsättning 7,18% 8,94% 8,98% 1,03% 7,05% 5,97% 4,30% 3,39% 1,25% 2,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,26% 32,69% 28,92% 15,37% 40,92% 40,17% 38,04% 31,73% 33,42% 33,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,94% 90,25% 134,57% 42,03% 66,06% 49,77% 52,72% 52,50% 29,15% 22,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...