Visa allt om Meda Aktiebolag
Visa allt om Meda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 6 843 000 6 346 000 6 422 000 6 011 000 5 477 000 5 733 000 4 649 000 3 549 000 3 643 000 2 535 000
Övrig omsättning - - - - - 47 000 73 000 122 000 131 000 148 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 138 000 89 000 950 000 809 000 402 000 423 000 554 000 586 000 849 000 486 000
Resultat efter finansnetto 3 142 000 3 309 000 1 164 000 1 070 000 785 000 1 393 000 1 920 000 496 000 3 183 000 -66 000
Årets resultat 1 991 000 3 407 000 454 000 785 000 328 000 457 000 1 497 000 58 000 2 750 000 19 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 308 000 47 805 000 44 728 000 43 563 000 29 803 000 31 740 000 32 135 000 27 809 000 27 495 000 28 056 000
Omsättningstillgångar 3 045 000 3 110 000 3 228 000 2 941 000 1 904 000 1 692 000 2 105 000 1 476 000 655 000 1 180 000
Tillgångar 41 353 000 50 915 000 47 956 000 46 504 000 31 707 000 33 432 000 34 240 000 29 285 000 28 150 000 29 236 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 445 000 18 454 000 16 163 000 16 650 000 11 928 000 12 264 000 12 518 000 11 637 000 11 688 000 8 998 000
Obeskattade reserver 1 057 000 0 1 520 000 1 679 000 2 239 000 2 320 000 2 055 000 2 026 000 1 552 000 1 129 000
Avsättningar (tkr) 78 000 73 000 75 000 67 000 62 000 61 000 128 000 60 000 56 000 66 000
Långfristiga skulder 24 282 000 27 629 000 24 075 000 24 682 000 9 726 000 15 735 000 16 432 000 7 652 000 9 857 000 12 076 000
Kortfristiga skulder 5 491 000 4 759 000 6 123 000 3 426 000 7 752 000 3 052 000 3 107 000 7 910 000 4 997 000 6 967 000
Skulder och eget kapital 41 353 000 50 915 000 47 956 000 46 504 000 31 707 000 33 432 000 34 240 000 29 285 000 28 150 000 29 236 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 41 000 30 000 27 000 24 000 18 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 11 000 - 9 000 7 000 13 000
Löner till övriga anställda 106 000 266 000 123 000 89 000 115 000 50 000 49 000 52 000 51 000 56 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - 3 000 - 3 000
Sociala kostnader 54 000 124 000 60 000 50 000 43 000 39 000 37 000 36 000 34 000 42 000
Utdelning till aktieägare 2 500 000 10 000 000 0 913 668 755 608 680 047 680 047 604 486 307 243 226 682
Omsättning 6 843 000 6 346 000 6 422 000 6 011 000 5 477 000 5 780 000 4 722 000 3 671 000 3 774 000 2 683 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 87 108 112 95 88 83 80 85 85 87
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 78 655 58 759 57 339 63 274 62 239 69 072 58 113 41 753 42 859 29 138
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 839 3 611 1 634 1 463 1 795 1 566 1 450 1 353 1 282 1 333
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 881 000 909 000 1 646 000 1 831 000 1 425 000 1 388 000 1 559 000 1 273 000 1 456 000 970 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,83% -1,18% 6,84% 9,75% -4,47% 23,32% 30,99% -2,58% 43,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,01% 8,66% 4,60% 3,91% 4,12% 5,94% 7,56% 3,96% 13,54% 2,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 60,50% 69,45% 34,37% 30,26% 23,85% 34,62% 55,69% 32,71% 104,64% 31,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,92% 41,70% 40,35% 43,64% 41,98% 38,83% 44,91% 51,39% 56,05% 53,14%
Rörelsekapital/omsättning -35,74% -25,98% -45,08% -8,07% -106,77% -23,72% -21,55% -181,29% -119,19% -228,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,25% 36,24% 36,18% 38,62% 43,13% 41,80% 40,98% 44,84% 45,58% 33,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,84% 52,74% 43,98% 71,45% 18,63% 42,17% 53,56% 14,97% 9,33% 14,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...