Visa allt om Verkstadsteknik P.Levin AB
Visa allt om Verkstadsteknik P.Levin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 047 2 652 1 688 1 715 1 303 0 0 1 308 5 380 5 420
Övrig omsättning - - - 107 - - - 1 792 7 104
Rörelseresultat (EBIT) 144 299 132 150 -162 -33 -29 1 650 767 460
Resultat efter finansnetto 125 282 106 122 -141 -37 -31 1 626 650 328
Årets resultat 41 30 74 122 -141 -37 -31 1 199 634 154
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 423 500 450 504 536 1 000 1 000 750 1 806 1 970
Omsättningstillgångar 1 077 1 288 923 976 888 1 079 1 565 2 244 1 997 2 246
Tillgångar 1 500 1 788 1 373 1 481 1 424 2 079 2 565 2 994 3 803 4 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 390 349 319 245 124 2 065 2 132 2 283 1 524 990
Obeskattade reserver 345 275 32 0 0 0 0 0 0 232
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 460 770 790 950 1 010 0 0 0 1 457 1 028
Kortfristiga skulder 306 395 232 285 290 14 434 711 821 1 966
Skulder och eget kapital 1 500 1 788 1 373 1 481 1 424 2 079 2 565 2 994 3 803 4 216
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 2010-08
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 333 0 - - 243 0 0 48 606 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 310 308 332 0 0 0 8 418 555
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 150 131 126 125 91 0 0 16 415 438
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 900 30 0 440 100
Omsättning 2 047 2 652 1 688 1 822 1 303 0 0 3 100 5 387 5 524
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 - 0 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 047 2 652 1 688 1 715 1 303 - - 654 1 345 1 355
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 458 451 475 349 - - 36 360 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 221 364 186 204 -126 -33 -29 1 650 931 621
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,81% 57,11% -1,57% 31,62% - - -100,00% -75,69% -0,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,60% 16,72% 9,69% 10,20% -8,36% - - 55,18% 20,38% 10,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,03% 11,27% 7,88% 8,80% -9,13% - - 126,30% 14,41% 8,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,87% 45,21% 47,39% 46,65% 41,29% - - 11,62% 58,88% 50,42%
Rörelsekapital/omsättning 37,66% 33,67% 40,94% 40,29% 45,89% - - 117,20% 21,86% 5,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,94% 31,52% 25,05% 16,54% 8,71% 99,33% 83,12% 76,25% 40,07% 27,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 262,75% 258,73% 237,93% 240,00% 237,93% 7 707,14% 360,60% 315,61% 127,77% 71,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...