Visa allt om Sanifix Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 23 132 20 030 27 253 26 560 21 170 20 535 18 364 18 185 15 658 15 986
Övrig omsättning 1 663 755 44 12 0 0 0 20 0 700
Rörelseresultat (EBIT) 5 726 2 382 4 490 5 867 4 143 3 788 3 117 3 312 2 589 3 431
Resultat efter finansnetto 7 291 1 833 4 969 5 718 4 211 3 553 3 140 5 238 2 722 4 005
Årets resultat 5 669 1 273 3 506 2 247 2 666 2 165 2 157 4 024 1 641 2 479
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 083 9 395 12 804 10 118 7 200 7 026 7 571 6 711 6 049 6 727
Omsättningstillgångar 17 276 13 093 11 931 13 451 11 432 10 686 10 369 13 333 9 812 7 453
Tillgångar 31 359 22 488 24 734 23 569 18 632 17 712 17 940 20 043 15 861 14 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 736 5 067 6 994 6 489 5 067 5 491 8 726 11 069 6 157 5 516
Obeskattade reserver 10 095 9 713 9 906 9 587 6 916 6 178 5 523 5 194 4 695 4 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 715 975 1 082 1 577 971 408 376 497 807 827
Kortfristiga skulder 9 813 6 733 6 752 5 916 5 678 5 636 3 316 3 284 4 202 3 588
Skulder och eget kapital 31 359 22 488 24 734 23 569 18 632 17 712 17 940 20 043 15 861 14 180
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 4 030
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 221
Löner till övriga anställda - - - - - 5 800 5 054 4 771 4 588 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 2 158 1 809 1 730 1 624 1 482
Utdelning till aktieägare 0 0 3 200 0 2 800 3 090 5 400 2 500 2 000 1 000
Omsättning 24 795 20 785 27 297 26 572 21 170 20 535 18 364 18 205 15 658 16 686
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 11 7 7 9 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 570 2 226 3 028 2 415 3 024 2 934 2 040 2 021 1 740 1 998
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 804 813 1 072 769 1 095 1 143 791 730 717 682
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 190 3 575 6 131 7 468 4 794 4 336 3 630 3 829 3 016 3 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,49% -26,50% 2,61% 25,46% 3,09% 11,82% 0,98% 16,14% -2,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,37% 10,66% 20,76% 24,90% 22,75% 21,86% 17,77% 26,34% 17,50% 28,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,68% 11,97% 18,85% 22,09% 20,02% 18,85% 17,36% 29,03% 17,73% 25,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,40% 92,52% 90,67% 89,91% 88,90% 88,62% 90,55% 86,33% 93,26% 85,47%
Rörelsekapital/omsättning 32,26% 31,75% 19,00% 28,37% 27,18% 24,59% 38,41% 55,26% 35,83% 24,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,35% 56,22% 59,52% 59,26% 56,15% 58,21% 72,65% 75,44% 60,63% 60,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,68% 193,12% 175,37% 225,85% 199,75% 188,01% 309,98% 403,26% 231,37% 205,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!