Visa allt om Hedwigstaden Aktiebolag
Visa allt om Hedwigstaden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 3 574 3 446 3 291 2 441 1 823 1 736 1 802 1 581 1 486 1 612
Övrig omsättning 44 61 61 60 63 75 47 50 62 70
Rörelseresultat (EBIT) 482 427 421 418 146 108 125 4 34 153
Resultat efter finansnetto 687 508 507 512 194 131 139 30 57 210
Årets resultat 477 316 317 307 143 100 90 90 19 179
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 549 588 830 824 842 1 017 749 1 053 1 204 195
Omsättningstillgångar 2 388 2 294 2 097 1 665 1 304 865 1 097 662 545 1 737
Tillgångar 2 937 2 882 2 927 2 488 2 146 1 882 1 847 1 715 1 749 1 932
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 742 1 895 1 829 1 812 1 575 1 286 1 186 1 096 1 005 986
Obeskattade reserver 510 400 300 200 100 90 100 85 176 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50
Kortfristiga skulder 685 587 798 476 471 506 511 484 517 751
Skulder och eget kapital 2 937 2 882 2 927 2 488 2 146 1 882 1 847 1 715 1 749 1 932
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 38 0 182 235 185 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 60 - 40
Löner till övriga anställda - 533 629 342 218 0 179 159 156 97
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 236 258 189 160 165 177 160 180 186
Utdelning till aktieägare 0 300 0 75 70 0 0 0 0 0
Omsättning 3 618 3 507 3 352 2 501 1 886 1 811 1 849 1 631 1 548 1 682
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 191 1 723 1 097 1 221 912 868 1 802 791 743 806
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 300 452 347 312 265 305 629 265 278 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 487 433 421 418 149 118 137 16 86 206
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,71% 4,71% 34,82% 33,90% 5,01% -3,66% 13,98% 6,39% -7,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,46% 17,90% 17,39% 20,74% 9,55% 8,18% 11,32% 2,92% 4,23% 12,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,28% 14,97% 15,47% 21,14% 11,25% 8,87% 11,60% 3,16% 4,98% 14,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,12% 62,13% 65,42% 69,15% 67,20% 72,06% 77,64% 74,70% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,65% 49,54% 39,47% 48,71% 45,69% 20,68% 32,52% 11,26% 1,88% 61,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,86% 76,58% 70,48% 79,10% 76,83% 71,86% 68,20% 67,56% 64,71% 56,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 348,61% 390,80% 262,78% 349,79% 276,86% 170,95% 214,68% 136,78% 105,42% 231,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...