Visa allt om IBS Byggnadsställningar AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 56 419 78 353 57 868 104 028 109 109 184 638 196 015 153 161 122 619 152 439
Övrig omsättning 649 1 032 219 488 1 489 452 1 557 524 738 174
Rörelseresultat (EBIT) 6 333 14 388 7 212 -1 846 -3 782 18 791 29 571 17 984 14 196 24 395
Resultat efter finansnetto 11 400 14 323 7 107 -1 645 -3 663 18 518 29 554 17 926 14 030 24 257
Årets resultat 8 001 45 32 387 34 1 647 3 073 775 11 384 17 881
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 162 35 422 23 423 24 421 24 602 25 729 21 480 18 511 20 109 20 647
Omsättningstillgångar 13 170 7 439 10 495 21 550 24 844 33 435 44 463 32 109 28 156 49 770
Tillgångar 43 332 42 861 33 918 45 971 49 446 59 164 65 943 50 620 48 265 70 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 773 15 772 15 727 15 696 20 309 20 275 18 462 15 390 14 615 13 548
Obeskattade reserver 12 849 10 886 8 335 8 338 8 631 7 831 6 596 6 027 7 144 8 646
Avsättningar (tkr) 0 34 34 34 402 632 751 852 911 1 003
Långfristiga skulder 0 0 528 3 420 2 234 1 115 1 426 10 281 645
Kortfristiga skulder 6 709 16 168 9 294 18 483 17 871 29 312 38 707 28 343 25 315 46 574
Skulder och eget kapital 43 332 42 861 33 918 45 971 49 446 59 164 65 943 50 620 48 265 70 417
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 660 668 638 0 691 673 652 636 636 634
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 163 25 786 22 266 49 317 53 422 63 404 54 891 49 601 45 344 46 910
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 8 720 10 767 9 377 19 195 21 445 23 855 18 954 16 922 15 471 15 385
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 57 068 79 385 58 087 104 516 110 598 185 090 197 572 153 685 123 357 152 613
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 54 59 43 134 148 160 144 125 111 115
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 045 1 328 1 346 776 737 1 154 1 361 1 225 1 105 1 326
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 625 675 788 546 545 587 560 582 560 550
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 656 22 210 13 694 5 469 3 492 25 189 35 354 24 360 21 060 30 183
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,99% 35,40% -44,37% -4,66% -40,91% -5,80% 27,98% 24,91% -19,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,38% 33,57% 21,26% -3,26% -7,19% 31,77% 44,90% 35,61% 29,42% 34,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,26% 18,36% 12,46% -1,44% -3,26% 10,18% 15,11% 11,77% 11,58% 16,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,45% -11,14% 2,08% 2,95% 6,39% 2,23% 2,94% 2,46% 2,32% 2,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,99% 56,61% 65,54% 48,29% 54,69% 44,59% 35,80% 39,69% 41,19% 28,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,30% 46,01% 112,92% 116,59% 139,02% 114,07% 114,87% 113,29% 111,22% 106,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!