Visa allt om Vabränna Fastighets AB
Visa allt om Vabränna Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 152 3 030 3 041 3 021 2 978 2 911 2 871 2 813 2 759 2 765
Övrig omsättning 223 - - - 8 851 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 103 657 991 1 098 9 853 1 482 1 274 1 130 1 127 793
Resultat efter finansnetto -306 295 621 647 9 413 1 083 1 128 797 668 390
Årets resultat 173 1 086 1 286 431 9 245 798 831 588 481 280
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 028 21 385 20 617 20 025 20 292 11 708 11 975 12 243 12 777 13 311
Omsättningstillgångar 9 101 9 161 8 969 3 164 8 726 8 073 7 045 5 880 4 744 3 929
Tillgångar 30 129 30 547 29 586 23 189 29 018 19 781 19 020 18 123 17 521 17 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 460 8 830 8 386 7 316 13 529 4 284 3 487 2 655 2 067 2 018
Obeskattade reserver 0 0 168 168 74 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 831 785 280 235 176 141 70 0 0 0
Långfristiga skulder 20 397 20 397 20 397 14 947 14 947 14 947 14 947 14 947 14 947 14 947
Kortfristiga skulder 441 535 354 523 292 409 516 521 507 275
Skulder och eget kapital 30 129 30 547 29 586 23 189 29 018 19 781 19 020 18 123 17 521 17 240
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 0
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 543 643 216 6 644 0 0 0 0 0
Omsättning 3 375 3 030 3 041 3 021 11 829 2 911 2 871 2 813 2 759 2 765
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 461 1 015 1 333 1 365 10 120 1 749 1 541 1 664 1 661 1 329
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,03% -0,36% 0,66% 1,44% 2,30% 1,39% 2,06% 1,96% -0,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,55% 2,38% 3,73% 4,80% 34,23% 7,93% 7,05% 6,67% 7,38% 5,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,27% 24,03% 36,34% 36,88% 333,51% 53,90% 46,67% 42,94% 46,86% 32,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 38,41% 41,81% 38,28% 55,65% 47,89% 41,73% 42,44% 29,04%
Rörelsekapital/omsättning 274,75% 284,69% 283,29% 87,42% 283,21% 263,28% 227,41% 190,51% 153,57% 132,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,08% 28,91% 28,79% 32,11% 46,81% 21,66% 18,33% 14,65% 11,80% 11,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 063,72% 1 712,34% 2 533,62% 604,97% 2 988,36% 1 973,84% 1 365,31% 1 128,60% 935,70% 1 428,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...