Visa allt om Kjells Mattservice Aktiebolag
Visa allt om Kjells Mattservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 397 1 487 1 541 1 579 1 618 4 509 6 232 5 850 5 952 5 745
Övrig omsättning 14 - 81 704 59 441 - - - 602
Rörelseresultat (EBIT) 472 496 571 1 032 100 1 380 496 1 047 1 133 1 539
Resultat efter finansnetto 526 520 419 961 61 1 399 688 1 095 972 1 498
Årets resultat 681 640 557 795 36 968 705 736 525 857
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 295 4 776 5 017 5 274 7 696 6 467 5 253 5 364 3 190 3 262
Omsättningstillgångar 4 493 3 900 3 701 4 306 2 222 2 682 3 627 3 170 3 232 2 462
Tillgångar 8 788 8 675 8 719 9 579 9 917 9 150 8 880 8 534 6 421 5 724
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 246 7 765 7 275 6 919 6 274 6 368 5 515 4 910 4 323 3 898
Obeskattade reserver 350 700 1 010 1 360 1 440 1 440 1 291 1 500 1 386 1 242
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 56 56 62 989 2 054 1 111 1 448 1 449 80 66
Kortfristiga skulder 135 153 371 312 150 231 627 675 632 517
Skulder och eget kapital 8 788 8 675 8 719 9 579 9 917 9 150 8 880 8 534 6 421 5 724
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 23 92 341 276 207 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 65 92 64 267 504 433 490 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 25 33 27 153 347 278 305 289
Utdelning till aktieägare 250 200 150 200 150 130 115 100 150 100
Omsättning 1 411 1 487 1 622 2 283 1 677 4 950 6 232 5 850 5 952 6 347
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 1 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 541 790 809 2 255 2 077 1 950 1 984 1 915
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 105 71 53 263 404 336 335 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 685 709 752 1 196 285 1 483 606 1 157 1 244 1 643
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,05% -3,50% -2,41% -2,41% -64,12% -27,65% 6,53% -1,71% 3,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,00% 6,14% 6,89% 11,14% 1,42% 18,67% 8,09% 13,17% 18,41% 27,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,72% 35,84% 39,00% 67,57% 8,71% 37,88% 11,52% 19,21% 19,86% 27,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,14% 98,52% 93,90% 96,77% 95,43% 59,26% 46,92% 53,74% 49,58% 50,83%
Rörelsekapital/omsättning 311,95% 251,98% 216,09% 252,94% 128,06% 54,36% 48,14% 42,65% 43,68% 33,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,94% 95,80% 92,47% 83,31% 73,97% 81,19% 72,82% 70,49% 82,87% 83,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 328,15% 2 549,02% 997,57% 1 380,13% 1 481,33% 1 161,04% 421,53% 334,07% 376,58% 316,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...