Visa allt om Lykil Smelås AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 931 5 982 6 116 6 777 8 229 7 069 7 544 5 623 8 072 7 805
Övrig omsättning 259 236 140 172 208 169 160 91 43 161
Rörelseresultat (EBIT) -677 443 359 1 138 1 233 303 1 055 -44 481 192
Resultat efter finansnetto -720 408 326 1 102 1 208 278 1 019 -86 413 142
Årets resultat -68 171 346 849 1 004 194 583 17 244 190
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 642 688 716 706 727 754 781 817 877
Omsättningstillgångar 722 3 375 3 493 4 458 3 686 2 965 3 500 2 573 3 177 2 663
Tillgångar 722 4 017 4 181 5 173 4 392 3 692 4 255 3 355 3 994 3 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 869 998 1 492 1 643 839 1 146 563 746 502
Obeskattade reserver 0 652 574 698 698 783 825 637 838 883
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 767 1 831 1 914 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264
Kortfristiga skulder 571 728 778 1 069 787 806 1 020 892 1 146 891
Skulder och eget kapital 722 4 017 4 181 5 173 4 392 3 692 4 255 3 355 3 994 3 539
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 820 1 930 1 768 2 027 1 998
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 815 749 914 818 817
Utdelning till aktieägare 0 0 300 840 1 000 200 500 0 200 0
Omsättning 4 190 6 218 6 256 6 949 8 437 7 238 7 704 5 714 8 115 7 966
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 310 1 496 1 529 1 694 1 646 1 414 1 509 937 1 153 1 115
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 591 648 551 548 514 534 546 452 409 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -677 457 387 1 160 1 254 325 1 082 3 532 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,29% -2,19% -9,75% -17,64% 16,41% -6,30% 34,16% -30,34% 3,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -93,77% 11,03% 8,59% 22,00% 28,07% 8,26% 24,79% -1,28% 12,07% 5,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -17,22% 7,41% 5,87% 16,79% 14,98% 4,31% 13,98% -0,76% 5,97% 2,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,12% 60,43% 53,52% 58,60% 53,60% 53,37% 58,71% 57,67% 49,08% 49,19%
Rörelsekapital/omsättning 3,84% 44,25% 44,39% 50,01% 35,23% 30,54% 32,87% 29,90% 25,16% 22,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,91% 34,29% 34,58% 39,37% 49,81% 39,27% 42,06% 31,59% 34,14% 32,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,29% 329,40% 338,30% 332,27% 337,99% 235,11% 224,51% 157,29% 174,00% 180,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!