Visa allt om Jp Henke & Andreas bilservice AB
Visa allt om Jp Henke & Andreas bilservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 537 3 243 2 894 1 126 667 398 1 884 1 385 791 0
Övrig omsättning - - 6 - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 176 149 31 106 -233 115 63 -40 -15
Resultat efter finansnetto -10 176 147 26 96 -251 60 -2 -82 -8
Årets resultat 0 131 147 26 96 -251 60 -2 -82 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 191 234 253 69 75 95 1 118 1 288 1 049 0
Omsättningstillgångar 399 336 232 171 40 32 486 359 323 463
Tillgångar 590 569 484 240 115 127 1 604 1 647 1 372 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 241 201 54 27 -69 182 122 124 283
Obeskattade reserver 14 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 146 914 171
Kortfristiga skulder 345 301 284 187 88 196 1 423 380 334 10
Skulder och eget kapital 590 569 484 240 115 127 1 604 1 647 1 372 463
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 165 163 154 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 923 835 618 39 48 125 181 6 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 353 313 199 55 15 38 123 54 48 0
Utdelning till aktieägare 0 10 0 0 0 0 0 0 0 177
Omsättning 3 537 3 243 2 900 1 126 667 398 1 884 1 386 791 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 179 1 081 965 1 126 667 398 1 884 1 385 791 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 322 272 239 64 191 454 289 214 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 65 245 189 48 126 -226 260 175 31 -15
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,07% 12,06% 157,02% 68,82% 67,59% -78,87% 36,03% 75,09% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,53% 30,93% 30,79% 12,92% 92,17% -183,46% 7,17% 3,83% -2,41% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,25% 5,43% 5,15% 2,75% 15,89% -58,54% 6,10% 4,55% -4,17% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,67% 51,71% 51,04% 48,67% 100,00% 82,41% 96,34% 99,64% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 1,53% 1,08% -1,80% -1,42% -7,20% -41,21% -49,73% -1,52% -1,39% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,00% 46,06% 41,53% 22,50% 23,48% -54,33% 11,35% 7,41% 9,04% 61,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,65% 111,63% 81,69% 91,44% 45,45% 16,33% 34,15% 94,47% 96,71% 4 630,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...