Visa allt om JYSK AB
Visa allt om JYSK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 3 464 771 3 319 666 3 108 811 2 938 074 2 808 230 2 744 670 2 772 970 2 824 430 2 671 018 2 535 249
Övrig omsättning 4 460 4 586 5 213 4 069 4 361 4 892 3 148 3 060 3 609 3 965
Rörelseresultat (EBIT) 141 139 160 713 197 622 232 998 222 426 296 946 360 581 341 198 159 867 118 041
Resultat efter finansnetto 131 859 156 860 189 361 235 273 217 315 304 082 358 929 352 088 79 816 82 954
Årets resultat 104 018 122 351 149 285 285 539 118 762 166 559 266 068 366 102 74 523 44 609
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 417 571 440 301 471 968 299 439 198 896 206 680 215 708 228 260 249 193 267 647
Omsättningstillgångar 941 791 1 149 147 915 516 1 227 442 1 181 431 1 092 911 1 334 491 931 069 972 447 1 105 366
Tillgångar 1 359 362 1 589 448 1 387 484 1 526 881 1 380 327 1 299 591 1 550 199 1 159 329 1 221 641 1 373 013
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 954 589 850 570 728 219 1 169 148 883 609 929 846 1 028 287 762 220 396 118 321 595
Obeskattade reserver 610 5 067 5 067 6 015 137 769 82 466 5 575 6 841 154 440 179 586
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 384 709 288 957
Kortfristiga skulder 404 163 733 810 654 198 351 718 358 949 287 278 516 337 390 269 286 375 582 875
Skulder och eget kapital 1 359 362 1 589 448 1 387 484 1 526 881 1 380 327 1 299 591 1 550 199 1 159 329 1 221 641 1 373 013
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 381 679 353 518 327 113 309 339 294 613 274 873 274 369 274 033 263 894 250 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 142 805 132 834 107 814 105 284 101 088 90 610 93 287 87 089 94 068 92 708
Utdelning till aktieägare 104 000 0 0 250 000 0 165 000 265 000 0 0 0
Omsättning 3 469 231 3 324 252 3 114 024 2 942 143 2 812 591 2 749 562 2 776 118 2 827 490 2 674 627 2 539 214
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 460 1 132 1 077 1 040 1 081 1 319 1 305 1 240 1 218 1 087
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 373 2 933 2 887 2 825 2 598 2 081 2 125 2 278 2 193 2 332
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 359 430 404 399 366 277 282 291 294 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 226 954 237 281 218 137 254 466 244 583 319 830 385 723 380 209 209 972 168 163
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,37% 6,78% 5,81% 4,62% 2,32% -1,02% -1,82% 5,74% 5,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,52% 10,21% 14,67% 15,56% 16,21% 23,67% 23,44% 31,04% 13,49% 9,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,13% 4,89% 6,55% 8,09% 7,97% 11,21% 13,11% 12,74% 6,17% 5,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,97% 43,97% 44,90% 46,31% 45,18% 44,64% 45,71% 44,23% 41,13% 41,72%
Rörelsekapital/omsättning 15,52% 12,51% 8,41% 29,81% 29,29% 29,35% 29,50% 19,15% 25,69% 20,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,26% 53,76% 52,77% 76,88% 71,37% 76,23% 66,60% 66,18% 41,53% 32,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,41% 61,45% 22,40% 143,92% 177,48% 140,30% 124,94% 70,67% 117,92% 72,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...