Visa allt om Luleå Rörservice Aktiebolag
Visa allt om Luleå Rörservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 60 402 1 012 1 102 1 557 2 463 1 679 1 790 1 581 1 679
Övrig omsättning - - 115 - - 80 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -163 65 287 208 405 674 211 187 342 381
Resultat efter finansnetto 635 11 315 263 442 767 223 303 264 421
Årets resultat 892 27 213 193 275 474 133 235 95 220
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 840 1 924 2 007 1 633 1 347 773 40 22 27 36
Omsättningstillgångar 928 1 057 1 213 1 215 1 453 1 802 1 783 1 964 1 907 1 839
Tillgångar 2 768 2 981 3 219 2 848 2 801 2 575 1 823 1 987 1 934 1 875
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 128 1 385 1 508 1 445 1 402 1 271 927 934 989 1 093
Obeskattade reserver 416 701 744 702 689 629 508 471 453 366
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 150 814 748 527 407 241 153 349 235 154
Kortfristiga skulder 74 80 219 174 303 433 234 232 257 260
Skulder och eget kapital 2 768 2 981 3 219 2 848 2 801 2 575 1 823 1 987 1 934 1 875
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 261 0 264 264 252 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 264 264 0 460 64 53 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 115 116 121 173 150 129 116 87
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 145 130 140 290 200
Omsättning 60 402 1 127 1 102 1 557 2 543 1 679 1 790 1 581 1 679
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 60 402 1 012 1 102 1 557 1 232 840 895 1 581 1 679
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 379 381 393 317 241 224 372 283
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -80 148 329 223 412 691 228 198 351 395
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -85,07% -60,28% -8,17% -29,22% -36,78% 46,69% -6,20% 13,22% -5,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,94% 2,18% 9,85% 9,27% 16,46% 29,83% 12,23% 15,80% 19,34% 22,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 058,33% 16,17% 31,32% 23,96% 29,61% 31,18% 13,28% 17,54% 23,66% 25,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -15,00% 73,38% 77,37% 75,14% 67,57% 61,79% 55,87% 48,77% 57,56% 56,05%
Rörelsekapital/omsättning 1 423,33% 243,03% 98,22% 94,46% 73,86% 55,58% 92,26% 96,76% 104,36% 94,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,60% 64,80% 64,87% 69,96% 68,18% 67,36% 71,39% 64,48% 68,00% 72,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 254,05% 1 321,25% 553,88% 698,28% 479,54% 416,17% 761,97% 846,55% 742,02% 707,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...