Visa allt om Ljugarns Handels Aktiebolag
Visa allt om Ljugarns Handels Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 713 7 231 7 425 6 641 3 443 3 461 3 207 2 764 2 754 3 326
Övrig omsättning 483 440 464 410 601 420 469 464 454 370
Rörelseresultat (EBIT) -16 251 36 78 79 108 219 112 27 31
Resultat efter finansnetto -43 220 -12 -7 46 74 192 82 -21 -12
Årets resultat -19 73 -12 34 34 53 102 63 -21 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 083 1 127 1 172 1 216 755 774 794 829 862 834
Omsättningstillgångar 1 058 1 138 935 980 1 031 1 133 982 820 800 901
Tillgångar 2 141 2 265 2 107 2 196 1 786 1 907 1 776 1 649 1 661 1 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 921 940 867 879 845 811 758 656 592 614
Obeskattade reserver 106 130 0 0 50 50 50 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 658 659 755 830 440 521 552 583 624 665
Kortfristiga skulder 456 536 485 487 451 526 416 411 445 458
Skulder och eget kapital 2 141 2 265 2 107 2 196 1 786 1 907 1 776 1 649 1 661 1 735
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 257 254 258 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 057 1 102 1 091 1 041 957 478 407 321 306
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 410 422 394 358 334 276 245 219 207
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 196 7 671 7 889 7 051 4 044 3 881 3 676 3 228 3 208 3 696
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 678 1 808 1 856 1 660 861 865 1 069 921 918 1 109
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 377 368 382 371 350 324 339 304 259 261
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 295 80 110 99 128 239 135 49 57
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,16% -2,61% 11,81% 92,88% -0,52% 7,92% 16,03% 0,36% -17,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,75% 11,08% 1,71% 3,55% 4,42% 5,66% 12,33% 6,79% 1,69% 1,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,24% 3,47% 0,48% 1,17% 2,29% 3,12% 6,83% 4,05% 1,02% 0,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,23% 24,41% 20,88% 22,75% 37,06% 38,77% 34,83% 30,28% 21,90% 21,20%
Rörelsekapital/omsättning 8,97% 8,33% 6,06% 7,42% 16,85% 17,54% 17,65% 14,80% 12,89% 13,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,88% 45,98% 41,15% 40,03% 49,38% 44,46% 44,76% 39,78% 35,64% 35,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,04% 66,79% 51,96% 57,08% 83,15% 82,70% 78,85% 42,09% 35,28% 46,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...