Visa allt om Comeco Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 15 113 25 736 26 794 16 962 12 868 9 728 9 977 9 857 9 729 18 250
Övrig omsättning 375 493 390 1 068 321 339 805 665 892 881
Rörelseresultat (EBIT) -643 3 040 2 417 3 146 1 697 308 1 420 480 612 1 693
Resultat efter finansnetto -403 2 949 2 599 3 098 1 576 341 1 309 430 562 1 682
Årets resultat 4 1 754 1 684 1 918 1 018 198 732 252 202 840
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 243 1 499 4 112 2 939 2 243 1 768 1 866 2 103 2 524 2 792
Omsättningstillgångar 7 727 7 387 6 163 7 079 4 514 4 439 5 039 3 860 3 147 3 526
Tillgångar 8 970 8 886 10 274 10 018 6 757 6 207 6 905 5 963 5 671 6 318
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 138 3 134 3 978 3 395 2 122 1 104 1 907 1 674 1 523 1 321
Obeskattade reserver 2 974 3 408 2 729 2 238 1 619 1 363 1 286 949 876 608
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 756 840 923 1 007 1 090 1 303 1 515 1 728 1 947 2 302
Kortfristiga skulder 2 102 1 505 2 643 3 379 1 926 2 437 2 197 1 611 1 325 2 087
Skulder och eget kapital 8 970 8 886 10 274 10 018 6 757 6 207 6 905 5 963 5 671 6 318
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 801
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 247 2 026 1 532 1 258 1 290 440
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 972 718 471 378 347 357
Utdelning till aktieägare 0 0 1 300 1 100 645 0 1 000 500 0 0
Omsättning 15 488 26 229 27 184 18 030 13 189 10 067 10 782 10 522 10 621 19 131
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 6 6 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 159 3 677 3 828 2 423 2 145 1 621 1 995 2 464 2 432 4 563
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 528 506 471 492 426 410 416 419 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -435 3 275 2 613 3 328 2 081 667 1 740 823 1 056 2 133
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,28% -3,95% 57,96% 31,82% 32,28% -2,50% 1,22% 1,32% -46,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,52% 34,21% 26,19% 32,04% 25,25% 7,12% 20,75% 9,19% 11,90% 26,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,09% 11,81% 10,04% 18,92% 13,26% 4,54% 14,36% 5,56% 6,94% 9,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,10% 29,55% 27,73% 38,51% 46,07% 42,12% 43,54% 32,69% 33,45% 25,39%
Rörelsekapital/omsättning 37,22% 22,86% 13,14% 21,81% 20,11% 20,58% 28,49% 22,82% 18,73% 7,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,84% 65,18% 59,44% 51,31% 50,09% 34,91% 42,14% 39,80% 38,24% 28,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,88% 314,15% 149,04% 110,98% 117,08% 119,82% 119,30% 180,76% 182,11% 141,83%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...