Visa allt om teamfrost AB
Visa allt om teamfrost AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 738 1 089 603 643 196 188 176 330 138 281
Övrig omsättning - 9 - 9 4 57 39 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 8 35 70 55 13 33 -23 -72 -12
Resultat efter finansnetto -5 -12 0 27 35 -2 18 0 53 -70
Årets resultat -5 -2 0 21 18 -2 18 0 53 -65
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 552 839 1 255 1 253 1 249 1 260 1 269 1 247 1 055 264
Omsättningstillgångar 518 275 173 191 151 96 93 101 138 469
Tillgångar 1 070 1 115 1 428 1 445 1 401 1 357 1 362 1 348 1 193 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 333 338 340 340 319 300 303 284 284 232
Obeskattade reserver 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 725 723 1 021 1 058 1 057 1 036 1 037 1 037 885 441
Kortfristiga skulder 13 54 57 37 15 20 22 27 24 60
Skulder och eget kapital 1 070 1 115 1 428 1 445 1 401 1 357 1 362 1 348 1 193 733
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 20 0 0 0 0 0 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 390 175 40 20 0 0 150 50 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 111 44 19 6 2 13 53 28 19
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 738 1 098 603 652 200 245 215 330 138 281
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 738 545 302 322 98 94 88 165 69 141
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 250 267 122 52 18 4 6 125 55 89
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 20 39 72 60 21 38 -15 -64 -4
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,23% 80,60% -6,22% 228,06% 4,26% 6,82% -46,67% 139,13% -50,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,37% 0,72% 2,45% 4,84% 3,93% 0,96% 2,42% 0,74% 6,45% -1,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,54% 0,73% 5,80% 10,89% 28,06% 6,91% 18,75% 3,03% 55,80% -2,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,07% 63,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,37%
Rörelsekapital/omsättning 68,43% 20,29% 19,24% 23,95% 69,39% 40,43% 40,34% 22,42% 82,61% 145,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,12% 30,31% 24,36% 24,07% 23,30% 22,11% 22,25% 21,07% 23,81% 31,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 984,62% 509,26% 303,51% 516,22% 1 006,67% 480,00% 422,73% 374,07% 575,00% 781,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...