Visa allt om Royal Biscuit Co. AB
Visa allt om Royal Biscuit Co. AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 105 138 92 885 80 867 90 953 89 639 80 764 77 626 72 324 74 513 77 471
Övrig omsättning 2 702 1 531 - 9 84 483 326 19 - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 036 6 747 4 342 5 464 5 308 5 671 5 116 1 734 766 2 744
Resultat efter finansnetto 6 517 6 545 4 099 5 125 5 028 5 526 4 955 1 522 327 2 397
Årets resultat 4 984 5 098 3 193 4 967 2 777 4 072 3 673 1 681 409 1 717
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 813 1 764 2 029 2 418 2 863 3 104 3 224 3 790 4 333 4 239
Omsättningstillgångar 22 159 23 559 17 472 17 320 17 251 19 584 17 632 13 466 19 042 17 812
Tillgångar 23 972 25 323 19 501 19 738 20 114 22 688 20 920 17 256 23 374 22 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 778 8 894 6 996 6 803 5 536 6 830 6 432 4 195 2 914 4 005
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 250 0 0 0 793 1 046
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 193 16 428 12 504 12 934 13 327 15 857 14 489 13 061 19 668 17 000
Skulder och eget kapital 23 972 25 323 19 501 19 738 20 114 22 688 20 920 17 256 23 374 22 050
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 689 689 741 762 689
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 927 3 703 3 732 3 809 2 832 2 430 2 305 2 364 2 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 941 1 947 1 668 1 531 1 574 1 321 1 233 1 276 1 215
Utdelning till aktieägare 5 435 5 100 3 200 3 000 3 700 4 072 3 673 1 500 400 0
Omsättning 107 840 94 416 80 867 90 962 89 723 81 247 77 952 72 343 74 513 77 471
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 8 8 7 8 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 142 9 289 10 108 11 369 12 806 10 096 11 089 10 332 10 645 12 912
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 802 609 731 704 790 672 643 632 666 726
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 473 7 152 4 814 5 969 5 874 6 266 5 842 2 437 1 402 3 292
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,19% 14,86% -11,09% 1,47% 10,99% 4,04% 7,33% -2,94% -3,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,35% 26,66% 22,27% 27,70% 26,39% 25,00% 24,46% 10,14% 3,32% 12,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,69% 7,27% 5,37% 6,01% 5,92% 7,02% 6,59% 2,42% 1,04% 3,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,33% 21,41% 18,76% 17,52% 16,85% 17,83% 16,77% 13,10% 11,89% 13,09%
Rörelsekapital/omsättning 6,63% 7,68% 6,14% 4,82% 4,38% 4,61% 4,05% 0,56% -0,84% 1,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,62% 35,12% 35,88% 34,47% 32,10% 30,10% 30,75% 24,31% 14,91% 21,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,81% 100,70% 89,20% 93,52% 85,98% 80,96% 83,16% 72,31% 69,65% 55,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...