Visa allt om Mats Morén Byggnads AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 18 186 21 643 16 059 26 040 13 594 12 376 10 401 11 441 12 070 9 301
Övrig omsättning 1 963 2 365 2 349 2 196 2 219 1 982 1 752 1 997 1 652 1 754
Rörelseresultat (EBIT) -1 565 -1 764 995 -112 1 332 1 202 1 602 766 924 1 232
Resultat efter finansnetto -1 509 -1 931 846 -223 1 130 942 1 255 342 645 1 062
Årets resultat -1 509 -804 879 39 689 642 827 322 345 598
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 230 19 290 18 286 18 255 18 460 14 569 14 444 14 676 15 035 12 091
Omsättningstillgångar 2 130 5 684 7 036 5 603 5 425 3 517 3 916 3 513 4 391 3 192
Tillgångar 19 360 24 973 25 321 23 858 23 885 18 086 18 360 18 189 19 427 15 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 554 2 174 4 178 3 900 4 360 3 921 3 529 2 952 2 879 2 784
Obeskattade reserver 0 0 1 127 1 417 1 682 1 443 1 333 1 208 1 313 1 139
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 898 15 508 14 850 15 048 15 067 10 720 11 000 11 247 11 436 9 392
Kortfristiga skulder 1 907 7 292 5 167 3 493 2 775 2 001 2 497 2 781 3 799 1 968
Skulder och eget kapital 19 360 24 973 25 321 23 858 23 885 18 086 18 360 18 189 19 427 15 283
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 430 528
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 3 139 3 190 2 703 2 810 3 357 2 153 2 007
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 216 1 103 966 879 1 043 855 909
Utdelning till aktieägare 0 0 0 600 500 250 250 100 250 250
Omsättning 20 149 24 008 18 408 28 236 15 813 14 358 12 153 13 438 13 722 11 055
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 8 9 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 598 3 092 2 294 3 720 1 942 1 768 1 300 1 271 1 724 1 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 674 642 636 632 523 464 497 495 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 096 -1 306 1 438 254 1 662 1 512 1 927 1 096 1 233 1 507
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,97% 34,77% -38,33% 91,56% 9,84% 18,99% -9,09% -5,21% 29,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,57% -7,06% 3,94% -0,20% 5,59% 6,71% 8,74% 4,22% 4,76% 8,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,99% -8,15% 6,21% -0,18% 9,81% 9,81% 15,42% 6,70% 7,66% 13,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,15% 27,05% 31,91% 23,47% 48,06% 47,75% 57,13% 42,66% 44,66% 41,38%
Rörelsekapital/omsättning 1,23% -7,43% 11,64% 8,10% 19,49% 12,25% 13,64% 6,40% 4,90% 13,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,86% 8,71% 19,97% 20,98% 23,75% 27,90% 24,57% 21,12% 19,80% 23,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,69% 77,95% 136,17% 160,41% 195,50% 175,76% 156,83% 119,88% 115,58% 162,20%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...