Visa allt om Rednallet AB
Visa allt om Rednallet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 * 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 106 667 594 657 581 440 320 615 701 789
Övrig omsättning - - 147 226 272 410 136 164 290 71
Rörelseresultat (EBIT) -563 -178 28 28 25 32 - 41 28 -26
Resultat efter finansnetto -570 -190 6 9 6 6 - 5 2 -53
Årets resultat -570 -190 2 1 1 1 - 1 1 2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 * 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 444 682 776 804 748 475 455 413 194
Omsättningstillgångar 58 210 177 92 91 123 107 250 306 329
Tillgångar 58 654 859 869 895 871 582 705 719 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 100 180 178 177 176 174 174 173 171
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 140 145 108 147 144 137 196 218 163
Kortfristiga skulder 8 414 535 583 571 551 270 335 328 189
Skulder och eget kapital 58 654 859 869 895 871 582 705 719 523
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 *
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 96 18 132 132 120 18 80 240 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 133 270 277 243 261 320 125 276 292 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 128 92 118 124 138 45 107 162 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 106 667 741 883 853 850 456 779 991 860
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 297 329 291 220 160 308 351 395
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 194 247 259 290 95 236 348 292
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -563 60 269 282 241 168 - 163 97 50
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,11% 12,29% -9,59% 13,08% 32,05% 37,50% -47,97% -12,27% -11,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -970,69% -27,22% 3,26% 3,22% 2,79% 3,67% - 5,96% 4,03% -4,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -531,13% -26,69% 4,71% 4,26% 4,30% 7,27% - 6,83% 4,14% -3,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,68% 91,45% 94,95% 95,13% 95,87% 94,09% - 91,54% 89,30% 84,54%
Rörelsekapital/omsättning 47,17% -30,58% -60,27% -74,73% -82,62% -97,27% -50,94% -13,82% -3,14% 17,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,21% 15,29% 20,95% 20,48% 19,78% 20,21% 29,90% 24,68% 24,06% 32,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 725,00% 47,83% 23,93% 6,00% 4,38% 8,89% 10,74% 47,46% 63,41% 125,40%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-04: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...