Visa allt om Nyströms Bygg & Redovisning AB
Visa allt om Nyströms Bygg & Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 444 2 957 3 859 3 643 2 783 2 768 3 803 2 090 1 967 1 399
Övrig omsättning 42 9 10 3 33 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 777 100 326 155 72 43 153 28 38 -1
Resultat efter finansnetto 776 99 326 155 74 48 152 27 37 6
Årets resultat 452 152 221 106 38 43 88 20 18 1
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 74 71 70 67 46 32 43 16 39
Omsättningstillgångar 1 778 759 877 591 588 669 890 521 507 408
Tillgångar 1 855 833 948 660 655 714 922 564 522 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 648 354 401 280 234 296 353 305 285 267
Obeskattade reserver 245 50 148 108 91 71 84 54 47 37
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 961 429 398 272 330 347 485 205 190 143
Skulder och eget kapital 1 855 833 948 660 655 714 922 564 522 447
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 557 549 554 543 465
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 918 1 029 1 055 1 022 422 279 134 10 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 314 339 333 320 307 248 224 208 181
Utdelning till aktieägare 400 158 200 100 60 100 100 40 0 0
Omsättning 5 486 2 966 3 869 3 646 2 816 2 768 3 803 2 090 1 967 1 399
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 815 986 965 911 696 692 951 697 984 700
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 424 360 366 351 328 281 311 402 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 783 121 347 187 97 60 164 54 55 29
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 84,11% -23,37% 5,93% 30,90% 0,54% -27,22% 81,96% 6,25% 40,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,89% 12,00% 34,49% 23,79% 11,60% 7,00% 16,59% 4,96% 7,47% 2,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,27% 3,38% 8,47% 4,31% 2,73% 1,81% 4,02% 1,34% 1,98% 0,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,93% 60,03% 56,08% 55,48% 66,08% 62,36% 100,00% 62,58% 100,00% 74,12%
Rörelsekapital/omsättning 15,01% 11,16% 12,41% 8,76% 9,27% 11,63% 10,65% 15,12% 16,12% 18,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,23% 47,18% 54,48% 55,19% 45,96% 48,79% 45,00% 61,13% 61,08% 65,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,87% 173,19% 203,52% 211,40% 173,33% 188,18% 177,73% 240,49% 252,11% 265,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...