Visa allt om SÖDERS VENT & REGLERSERVICE Aktiebolag
Visa allt om SÖDERS VENT & REGLERSERVICE Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 203 1 300 546 616 613 1 001 1 023 947 1 039 796
Övrig omsättning - - - 665 647 2 679 766 9 836 859 920
Rörelseresultat (EBIT) -468 146 161 453 79 26 42 398 -5 66
Resultat efter finansnetto 2 163 2 989 -150 447 -175 -106 -106 436 22 94
Årets resultat 1 602 1 900 -217 258 -210 -112 -116 357 22 94
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 900 2 907 486 463 438 631 708 822 528 512
Omsättningstillgångar 1 066 799 613 866 372 448 563 518 534 328
Tillgångar 3 966 3 706 1 099 1 328 810 1 080 1 271 1 340 1 062 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 116 2 063 663 879 621 831 944 1 059 702 680
Obeskattade reserver 856 862 223 183 69 50 50 44 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 189 76 0 0 0 0 28 28 0
Kortfristiga skulder 865 592 136 266 120 199 278 209 332 160
Skulder och eget kapital 3 966 3 706 1 099 1 328 810 1 080 1 271 1 340 1 062 840
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 179 - 0 347 315 341 150 173
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 465 0 284 252 15 61 24 30 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 145 56 89 92 213 242 114 58 140
Utdelning till aktieägare 0 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 203 1 300 546 1 281 1 260 3 680 1 789 10 783 1 898 1 716
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 203 1 300 546 616 613 1 001 1 023 947 1 039 796
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 614 236 373 344 575 620 480 240 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -455 154 168 463 85 32 45 405 14 78
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,38% 138,10% -11,36% 0,49% -38,76% -2,15% 8,03% -8,85% 30,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 64,85% 80,84% 14,65% 34,11% 10,00% 2,59% 4,56% 32,99% 2,73% 11,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 267,00% 230,46% 29,49% 73,54% 13,21% 2,80% 5,67% 46,67% 2,79% 12,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,43% 73,00% 68,68% 78,57% 78,63% 79,12% 86,22% 86,38% 56,59% 75,50%
Rörelsekapital/omsättning 99,01% 15,92% 87,36% 97,40% 41,11% 24,88% 27,86% 32,63% 19,44% 21,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,19% 73,81% 76,15% 76,94% 82,94% 80,36% 77,17% 81,45% 66,10% 80,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,24% 134,97% 380,88% 32,33% 100,83% 28,64% 33,45% 42,11% 119,28% 93,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...