Visa allt om Lindkvist & Söner i Söderhamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 9 097 8 533 7 601 6 263 6 014 5 563 5 170 4 691 4 560 5 278
Övrig omsättning 445 315 383 861 539 412 312 0 0 69
Rörelseresultat (EBIT) 1 422 1 344 1 207 804 756 962 822 706 192 481
Resultat efter finansnetto 1 421 1 342 1 206 804 755 962 822 708 195 485
Årets resultat 889 859 736 458 532 602 471 352 94 273
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 509 938 947 719 866 853 482 499 204 932
Omsättningstillgångar 3 786 3 359 2 878 2 540 2 138 2 337 2 097 2 053 1 738 1 546
Tillgångar 5 295 4 297 3 825 3 259 3 004 3 191 2 579 2 552 1 943 2 478
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 517 1 628 1 270 884 1 075 1 694 1 429 1 438 1 227 1 833
Obeskattade reserver 1 838 1 560 1 327 1 078 877 812 637 425 176 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Kortfristiga skulder 940 1 108 1 229 1 297 1 051 685 513 689 541 520
Skulder och eget kapital 5 295 4 297 3 825 3 259 3 004 3 191 2 579 2 552 1 943 2 478
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 179 1 095 1 100 1 082 979
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 432 333 355 380 300
Utdelning till aktieägare 0 0 500 350 650 150 188 0 0 650
Omsättning 9 542 8 848 7 984 7 124 6 553 5 975 5 482 4 691 4 560 5 347
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 819 1 707 1 520 1 253 1 504 1 854 1 723 1 564 1 520 1 759
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 465 416 452 489 549 485 409 447 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 606 1 525 1 364 938 903 1 003 905 778 398 632
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,61% 12,26% 21,36% 4,14% 8,11% 7,60% 10,21% 2,87% -13,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,86% 31,30% 31,56% 24,67% 25,17% 30,15% 31,87% 27,74% 10,19% 19,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,63% 15,76% 15,88% 12,84% 12,57% 17,29% 15,90% 15,09% 4,34% 9,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,28% 58,13% 60,37% 60,23% 60,96% 65,07% 65,59% 67,02% 64,04% 59,95%
Rörelsekapital/omsättning 31,29% 26,38% 21,69% 19,85% 18,07% 29,70% 30,64% 29,08% 26,25% 19,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,61% 66,20% 60,26% 52,93% 58,56% 72,94% 74,67% 69,34% 69,83% 77,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 382,55% 288,72% 221,16% 181,19% 188,77% 322,34% 383,63% 284,47% 305,55% 280,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!