Visa allt om Vilsta Sporthotell Eskilstuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 30 973 24 741 20 669 24 124 25 768 30 020 29 789 22 215 18 202 19 916
Övrig omsättning 872 516 2 654 1 027 1 136 1 636 1 359 1 087 941 1 110
Rörelseresultat (EBIT) 4 668 3 859 4 203 517 3 882 6 450 8 097 6 198 1 892 3 219
Resultat efter finansnetto 4 729 3 879 4 243 560 4 359 6 449 8 104 6 085 1 618 2 899
Årets resultat 3 962 3 193 2 730 784 2 838 4 067 5 043 3 831 1 018 1 889
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 766 9 078 9 007 9 343 9 464 2 497 998 141 19 072 20 123
Omsättningstillgångar 21 303 19 693 15 632 12 724 24 474 30 763 26 698 20 392 7 832 7 290
Tillgångar 26 069 28 771 24 639 22 067 33 938 33 260 27 696 20 533 26 904 27 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 756 7 794 4 601 1 871 3 137 5 299 7 233 8 190 5 360 6 230
Obeskattade reserver 7 692 8 017 8 204 7 462 7 925 7 220 6 006 4 387 3 236 2 952
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 493 8 092 8 360 0 0 0 0 0 11 025 11 767
Kortfristiga skulder 5 128 4 867 3 474 12 734 22 875 20 740 14 457 7 956 7 284 6 463
Skulder och eget kapital 26 069 28 771 24 639 22 067 33 938 33 260 27 696 20 533 26 904 27 413
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - - - 5 369 5 288 5 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - 0 0 2 133 1 846 1 936
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 050 5 000 6 000 6 000 1 000 1 889
Omsättning 31 845 25 257 23 323 25 151 26 904 31 656 31 148 23 302 19 143 21 026
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 25 23 27 22 23 18 18 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 147 990 899 893 1 171 1 305 1 655 1 234 958 1 048
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 380 328 386 406 458 481 528 419 373 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 732 4 432 4 681 981 4 057 6 640 8 246 6 229 2 943 4 286
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,19% 19,70% -14,32% -6,38% -14,16% 0,78% 34,09% 22,05% -8,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,19% 13,50% 17,24% 2,55% 12,86% 19,46% 29,27% 30,21% 7,06% 11,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,31% 15,69% 20,55% 2,33% 16,94% 21,56% 27,21% 27,92% 10,43% 16,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,30% 85,85% 86,52% 83,26% 83,27% 85,27% 85,69% 82,36% 81,72% 80,58%
Rörelsekapital/omsättning 52,22% 59,92% 58,82% -0,04% 6,21% 33,39% 41,09% 55,98% 3,01% 4,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,11% 48,82% 44,65% 34,85% 27,46% 32,86% 43,03% 56,55% 29,30% 31,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 413,87% 402,98% 447,67% 99,29% 106,64% 147,73% 184,12% 255,30% 106,43% 111,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!