Visa allt om Telenor Sverige Aktiebolag
Visa allt om Telenor Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 11 324 314 11 130 548 11 805 832 11 532 512 11 235 902 11 686 012 10 955 316 10 268 028 9 380 787 7 963 673
Övrig omsättning 614 779 551 068 591 423 635 358 886 466 772 815 458 450 421 535 347 114 396 944
Rörelseresultat (EBIT) 2 457 831 1 586 482 1 881 424 1 853 229 1 803 641 1 568 951 690 061 278 804 -237 407 55 246
Resultat efter finansnetto 2 451 703 1 681 861 2 562 785 3 049 664 1 947 111 1 954 522 610 880 229 183 351 682 195 700
Årets resultat 1 516 072 1 172 373 1 962 709 2 043 025 1 173 650 2 086 712 732 664 380 043 1 208 258 599 856
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 067 047 6 455 573 6 303 400 6 526 560 5 182 862 5 680 402 6 652 089 7 651 797 7 829 685 7 773 918
Omsättningstillgångar 5 531 931 6 756 712 6 945 384 7 560 181 7 509 053 5 823 612 5 423 625 4 479 169 4 097 650 3 184 669
Tillgångar 12 598 978 13 212 285 13 248 784 14 086 741 12 691 915 11 504 014 12 075 714 12 130 966 11 927 335 10 958 587
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 575 283 6 059 211 7 386 838 7 924 326 7 020 789 5 777 089 3 784 968 3 105 092 3 710 912 3 023 843
Obeskattade reserver 3 899 007 2 999 813 2 450 637 1 845 156 1 498 352 1 046 919 1 153 990 1 377 662 1 663 482 2 699 059
Avsättningar (tkr) 564 034 630 024 471 575 444 437 356 275 363 916 255 990 242 685 256 631 193 368
Långfristiga skulder 4 799 18 857 10 208 13 718 30 061 323 028 3 483 229 3 638 281 3 480 825 0
Kortfristiga skulder 3 555 855 3 504 380 2 929 526 3 859 104 3 786 438 3 993 062 3 397 537 3 767 246 2 815 485 5 042 317
Skulder och eget kapital 12 598 978 13 212 285 13 248 784 14 086 741 12 691 915 11 504 014 12 075 714 12 130 966 11 927 335 10 958 587
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 5 544 6 238 5 808 8 335 7 104 6 853 5 932 6 055 9 221 6 776
Varav tantiem till styrelse & VD 1 357 - 2 016 - - 2 097 - 2 016 1 592 -
Löner till övriga anställda 862 575 961 592 976 041 940 610 859 553 899 811 906 344 866 390 767 421 610 386
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 492 789 492 326 470 838 456 584 427 254 435 903 444 025 452 753 405 939 315 732
Utdelning till aktieägare 2 250 000 3 000 000 2 500 000 5 500 000 1 085 000 0 0 0 0 0
Omsättning 11 939 093 11 681 616 12 397 255 12 167 870 12 122 368 12 458 827 11 413 766 10 689 563 9 727 901 8 360 617
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 530 1 686 1 700 1 874 1 614 1 782 1 821 1 671 1 611 1 291
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 402 6 602 6 945 6 154 6 962 6 558 6 016 6 145 5 823 6 169
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 910 991 918 823 901 903 819 793 734 723
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 212 106 2 436 420 2 634 165 2 607 042 2 800 967 2 681 309 2 104 317 1 741 856 1 391 730 1 149 551
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,74% -5,72% 2,37% 2,64% -3,85% 6,67% 6,69% 9,46% 17,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,11% 13,20% 19,92% 22,68% 16,14% 18,13% 6,03% 2,68% 4,61% 1,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,37% 15,67% 22,35% 27,70% 18,23% 17,85% 6,65% 3,17% 5,86% 2,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,17% 67,07% 67,24% 69,79% 69,87% 66,40% 64,41% 23,82% 20,84% 23,70%
Rörelsekapital/omsättning 17,45% 29,22% 34,02% 32,09% 33,13% 15,66% 18,49% 6,93% 13,67% -23,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,45% 63,57% 70,18% 66,47% 64,53% 56,93% 38,39% 33,97% 41,39% 45,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,77% 185,88% 211,12% 184,17% 187,01% 138,79% 150,64% 112,36% 144,92% 62,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...