Visa allt om Telenor Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 12 452 000 12 845 000 11 324 314 11 130 548 11 805 832 11 532 512 11 235 902 11 686 012 10 955 316 10 268 028
Övrig omsättning 623 000 633 000 614 779 551 068 591 423 635 358 886 466 772 815 458 450 421 535
Rörelseresultat (EBIT) 2 590 000 2 955 000 2 457 831 1 586 482 1 881 424 1 853 229 1 803 641 1 568 951 690 061 278 804
Resultat efter finansnetto 2 588 000 2 864 000 2 451 703 1 681 861 2 562 785 3 049 664 1 947 111 1 954 522 610 880 229 183
Årets resultat 2 138 000 2 185 000 1 516 072 1 172 373 1 962 709 2 043 025 1 173 650 2 086 712 732 664 380 043
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 529 000 6 529 000 7 067 047 6 455 573 6 303 400 6 526 560 5 182 862 5 680 402 6 652 089 7 651 797
Omsättningstillgångar 4 742 000 5 247 000 5 531 931 6 756 712 6 945 384 7 560 181 7 509 053 5 823 612 5 423 625 4 479 169
Tillgångar 11 271 000 11 776 000 12 598 978 13 212 285 13 248 784 14 086 741 12 691 915 11 504 014 12 075 714 12 130 966
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 381 000 3 493 000 4 575 283 6 059 211 7 386 838 7 924 326 7 020 789 5 777 089 3 784 968 3 105 092
Obeskattade reserver 3 853 000 4 167 000 3 899 007 2 999 813 2 450 637 1 845 156 1 498 352 1 046 919 1 153 990 1 377 662
Avsättningar (tkr) 639 000 620 000 564 034 630 024 471 575 444 437 356 275 363 916 255 990 242 685
Långfristiga skulder 0 1 000 4 799 18 857 10 208 13 718 30 061 323 028 3 483 229 3 638 281
Kortfristiga skulder 3 399 000 3 494 000 3 555 855 3 504 380 2 929 526 3 859 104 3 786 438 3 993 062 3 397 537 3 767 246
Skulder och eget kapital 11 271 000 11 776 000 12 598 978 13 212 285 13 248 784 14 086 741 12 691 915 11 504 014 12 075 714 12 130 966
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 6 000 5 000 5 544 6 238 5 808 8 335 7 104 6 853 5 932 6 055
Varav tantiem till styrelse & VD 1 000 1 000 1 357 - 2 016 - - 2 097 - 2 016
Löner till övriga anställda 910 000 903 000 862 575 961 592 976 041 940 610 859 553 899 811 906 344 866 390
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 485 000 481 000 492 789 492 326 470 838 456 584 427 254 435 903 444 025 452 753
Utdelning till aktieägare 2 100 000 2 250 000 2 250 000 3 000 000 2 500 000 5 500 000 1 085 000 0 0 0
Omsättning 13 075 000 13 478 000 11 939 093 11 681 616 12 397 255 12 167 870 12 122 368 12 458 827 11 413 766 10 689 563
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 714 1 612 1 530 1 686 1 700 1 874 1 614 1 782 1 821 1 671
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 265 7 968 7 402 6 602 6 945 6 154 6 962 6 558 6 016 6 145
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 842 885 910 991 918 823 901 903 819 793
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 645 000 3 818 000 3 212 106 2 436 420 2 634 165 2 607 042 2 800 967 2 681 309 2 104 317 1 741 856
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,06% 13,43% 1,74% -5,72% 2,37% 2,64% -3,85% 6,67% 6,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,61% 24,92% 20,11% 13,20% 19,92% 22,68% 16,14% 18,13% 6,03% 2,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,37% 22,85% 22,37% 15,67% 22,35% 27,70% 18,23% 17,85% 6,65% 3,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,44% 57,21% 58,17% 67,07% 67,24% 69,79% 69,87% 66,40% 64,41% 23,82%
Rörelsekapital/omsättning 10,79% 13,65% 17,45% 29,22% 34,02% 32,09% 33,13% 15,66% 18,49% 6,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,66% 57,26% 60,45% 63,57% 70,18% 66,47% 64,53% 56,93% 38,39% 33,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,39% 143,33% 151,77% 185,88% 211,12% 184,17% 187,01% 138,79% 150,64% 112,36%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...