Visa allt om Thyras Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 44 590 43 420 34 746 35 715 26 063 33 528 25 357 30 432 20 038 21 421
Övrig omsättning 2 160 2 143 527 665 146 219 28 724 105 56
Rörelseresultat (EBIT) 6 588 6 620 6 553 8 738 5 808 6 013 7 480 6 250 1 858 4 055
Resultat efter finansnetto 6 444 6 487 6 459 8 679 6 173 6 739 7 469 6 306 1 928 3 999
Årets resultat 3 844 2 568 3 622 3 611 9 783 4 237 4 050 3 066 772 1 730
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 654 20 288 17 430 16 722 15 379 27 338 26 060 20 714 19 112 11 920
Omsättningstillgångar 21 776 15 903 14 194 11 261 24 737 13 575 8 226 9 697 6 282 12 710
Tillgångar 42 431 36 191 31 625 27 983 40 115 40 913 34 287 30 412 25 394 24 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 356 3 012 4 444 4 323 19 376 12 093 9 556 8 006 5 940 6 418
Obeskattade reserver 17 925 16 445 13 291 11 495 7 456 13 745 12 332 10 383 8 255 7 409
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 430 8 317 6 244 5 442 1 269 2 302 3 260 4 078 4 151 2 547
Kortfristiga skulder 11 719 8 417 7 645 6 724 12 014 12 773 9 138 7 945 7 048 8 255
Skulder och eget kapital 42 431 36 191 31 625 27 983 40 115 40 913 34 287 30 412 25 394 24 630
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 1 101 1 028 1 002
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 6 618 4 588 5 866 3 424 3 794 3 065 2 759
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 2 736 1 633 2 123 1 297 2 057 3 110 1 288
Utdelning till aktieägare 0 2 500 4 000 3 500 3 078 2 500 1 700 2 500 1 000 1 250
Omsättning 46 750 45 563 35 273 36 380 26 209 33 747 25 385 31 156 20 143 21 477
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 22 19 19 18 18 13 14 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 858 1 974 1 829 1 880 1 448 1 863 1 951 2 174 1 822 1 947
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 607 576 543 354 461 412 497 655 286
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 953 10 090 9 913 11 830 8 012 9 359 9 878 9 234 4 570 9 103
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,69% 24,96% -2,71% 37,03% - 32,22% -16,68% 51,87% -6,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,56% 18,32% 20,72% 31,23% 15,57% 16,77% 22,54% 21,29% 8,12% 16,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,81% 15,27% 18,86% 24,47% 23,96% 20,46% 30,48% 21,28% 10,30% 18,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,52% 66,38% 77,22% 79,03% 71,05% 70,86% 78,26% 64,29% 76,51% 99,96%
Rörelsekapital/omsättning 22,55% 17,24% 18,85% 12,70% 48,82% 2,39% -3,60% 5,76% -3,82% 20,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,22% 43,77% 46,83% 47,49% 62,80% 55,76% 54,38% 51,49% 47,35% 48,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,73% 187,92% 183,18% 164,62% 204,35% 102,46% 85,66% 117,71% 87,68% 153,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...