Visa allt om Thyras Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 46 328 44 590 43 420 34 746 35 715 26 063 33 528 25 357 30 432 20 038
Övrig omsättning 1 153 2 160 2 143 527 665 146 219 28 724 105
Rörelseresultat (EBIT) 4 862 6 588 6 620 6 553 8 738 5 808 6 013 7 480 6 250 1 858
Resultat efter finansnetto 4 685 6 444 6 487 6 459 8 679 6 173 6 739 7 469 6 306 1 928
Årets resultat 118 3 844 2 568 3 622 3 611 9 783 4 237 4 050 3 066 772
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 941 20 654 20 288 17 430 16 722 15 379 27 338 26 060 20 714 19 112
Omsättningstillgångar 20 465 21 776 15 903 14 194 11 261 24 737 13 575 8 226 9 697 6 282
Tillgångar 45 406 42 431 36 191 31 625 27 983 40 115 40 913 34 287 30 412 25 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 474 4 356 3 012 4 444 4 323 19 376 12 093 9 556 8 006 5 940
Obeskattade reserver 18 004 17 925 16 445 13 291 11 495 7 456 13 745 12 332 10 383 8 255
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 757 8 430 8 317 6 244 5 442 1 269 2 302 3 260 4 078 4 151
Kortfristiga skulder 15 171 11 719 8 417 7 645 6 724 12 014 12 773 9 138 7 945 7 048
Skulder och eget kapital 45 406 42 431 36 191 31 625 27 983 40 115 40 913 34 287 30 412 25 394
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 1 101 1 028
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 6 618 4 588 5 866 3 424 3 794 3 065
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 736 1 633 2 123 1 297 2 057 3 110
Utdelning till aktieägare 0 0 2 500 4 000 3 500 3 078 2 500 1 700 2 500 1 000
Omsättning 47 481 46 750 45 563 35 273 36 380 26 209 33 747 25 385 31 156 20 143
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 24 22 19 19 18 18 13 14 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 930 1 858 1 974 1 829 1 880 1 448 1 863 1 951 2 174 1 822
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 613 622 607 576 543 354 461 412 497 655
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 297 9 953 10 090 9 913 11 830 8 012 9 359 9 878 9 234 4 570
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,90% 2,69% 24,96% -2,71% 37,03% - 32,22% -16,68% 51,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,71% 15,56% 18,32% 20,72% 31,23% 15,57% 16,77% 22,54% 21,29% 8,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,49% 14,81% 15,27% 18,86% 24,47% 23,96% 20,46% 30,48% 21,28% 10,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,00% 70,52% 66,38% 77,22% 79,03% 71,05% 70,86% 78,26% 64,29% 76,51%
Rörelsekapital/omsättning 11,43% 22,55% 17,24% 18,85% 12,70% 48,82% 2,39% -3,60% 5,76% -3,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,78% 43,22% 43,77% 46,83% 47,49% 62,80% 55,76% 54,38% 51,49% 47,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,79% 184,73% 187,92% 183,18% 164,62% 204,35% 102,46% 85,66% 117,71% 87,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...