Visa allt om Thage Eriksson Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 22 696 20 703 19 143 16 594 16 283 13 490 9 964 11 750 12 759 12 260
Övrig omsättning 210 121 161 111 604 130 140 112 100 419
Rörelseresultat (EBIT) 1 443 667 977 830 1 433 1 015 -203 370 485 217
Resultat efter finansnetto 1 347 561 868 755 1 367 960 -111 419 433 140
Årets resultat -182 -180 -341 -645 239 259 -208 342 122 206
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 766 13 479 13 917 13 750 10 471 9 035 8 676 4 029 4 877 5 366
Omsättningstillgångar 6 686 6 319 5 612 5 455 5 187 6 024 3 322 4 377 4 542 3 759
Tillgångar 20 453 19 798 19 528 19 205 15 658 15 059 11 998 8 406 9 419 9 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 274 2 456 2 636 2 977 3 621 3 382 3 123 3 331 2 989 2 867
Obeskattade reserver 8 858 7 449 6 828 5 704 4 304 3 415 2 974 3 000 3 034 2 791
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 888 5 131 6 123 6 123 4 442 4 078 4 204 318 634 1 075
Kortfristiga skulder 4 433 4 761 3 941 4 401 3 291 4 183 1 696 1 757 2 762 2 392
Skulder och eget kapital 20 453 19 798 19 528 19 205 15 658 15 059 11 998 8 406 9 419 9 125
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 327 2 724 3 414 3 588 3 544
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - 1 165 922 1 252 1 735 1 497
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 906 20 824 19 304 16 705 16 887 13 620 10 104 11 862 12 859 12 679
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 14 13 10 9 8 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 513 1 380 1 367 1 276 1 628 1 499 1 246 1 175 1 276 1 226
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 521 496 464 524 520 472 486 532 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 445 2 590 2 659 2 222 2 823 2 320 1 118 1 216 1 313 1 073
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,63% 8,15% 15,36% 1,91% 20,70% 35,39% -15,20% -7,91% 4,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,06% 3,37% 5,01% 4,37% 9,26% 7,05% -0,28% 5,35% 5,19% 2,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,36% 3,22% 5,11% 5,06% 8,90% 7,87% -0,34% 3,83% 3,83% 1,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,07% 53,64% 52,85% 53,40% 49,82% 55,40% 55,81% 58,26% 57,98% 55,32%
Rörelsekapital/omsättning 9,93% 7,53% 8,73% 6,35% 11,64% 13,65% 16,32% 22,30% 13,95% 11,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,90% 41,75% 40,77% 38,67% 44,57% 40,15% 45,36% 67,46% 55,47% 53,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,28% 127,94% 137,86% 120,54% 154,00% 141,43% 188,74% 243,65% 160,64% 150,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...