Visa allt om EVI Industries Stockholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 133 937 119 945 79 859 86 916 81 335 67 571 57 694 55 406 51 452 54 800
Övrig omsättning 459 997 1 462 22 87 210 10 7 48 56
Rörelseresultat (EBIT) 7 306 12 800 7 306 6 860 6 095 3 442 2 348 2 146 2 641 2 945
Resultat efter finansnetto 6 174 12 133 6 662 6 060 5 475 3 048 2 131 1 939 2 332 2 474
Årets resultat 818 8 931 3 677 93 838 2 1 0 1 29
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 016 16 831 17 450 17 615 19 895 19 698 7 910 8 015 8 510 6 901
Omsättningstillgångar 41 572 62 300 32 024 25 631 28 761 24 420 23 444 23 064 22 503 23 706
Tillgångar 58 588 79 130 49 474 43 247 48 657 44 118 31 354 31 079 31 013 30 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 005 24 088 15 158 11 480 11 387 10 549 10 547 16 546 16 546 16 545
Obeskattade reserver 738 1 946 1 939 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 377 66 40 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 376 28 262 17 675 18 778 19 334 17 537 5 667 5 767 5 867 3 580
Kortfristiga skulder 20 091 24 767 14 662 12 988 17 936 16 032 15 140 8 766 8 601 10 482
Skulder och eget kapital 58 588 79 130 49 474 43 247 48 657 44 118 31 354 31 079 31 013 30 607
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 450 1 456 840 - - - - 0 - 857
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 23 125 20 219 16 174 - - - - 10 686 10 877 10 063
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 638 8 742 6 287 - - - 0 4 508 4 063 4 127
Utdelning till aktieägare 9 620 15 000 0 0 0 0 0 6 000 0 0
Omsättning 134 396 120 942 81 321 86 938 81 422 67 781 57 704 55 413 51 500 54 856
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 62 53 44 44 42 30 30 28 29 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 160 2 263 1 815 1 975 1 937 2 252 1 923 1 979 1 774 1 827
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 601 545 585 569 730 648 656 579 577
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 470 13 892 8 470 8 260 7 341 4 426 3 239 2 890 3 381 3 718
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,67% 50,20% -8,12% 6,86% 20,37% 17,12% 4,13% 7,68% -6,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,47% 16,18% 14,79% 15,95% 12,60% 7,88% 7,61% 6,96% 8,60% 9,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,45% 10,67% 9,16% 7,94% 7,54% 5,15% 4,13% 3,90% 5,18% 5,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,38% 50,11% 54,84% 52,68% 52,67% 53,65% 55,16% 56,86% 58,18% 55,18%
Rörelsekapital/omsättning 16,04% 31,29% 21,74% 14,55% 13,31% 12,41% 14,39% 25,81% 27,02% 24,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,06% 32,36% 33,70% 26,55% 23,40% 23,91% 33,64% 53,24% 53,35% 54,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,39% 210,37% 175,68% 146,83% 114,97% 99,19% 93,94% 174,13% 163,88% 136,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!