Visa allt om POPULÄR DESIGN Stockholm Aktiebolag
Visa allt om POPULÄR DESIGN Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 547 1 062 471 300 492 532 764 888 2 733 1 803
Övrig omsättning 222 146 155 223 319 313 225 212 256 231
Rörelseresultat (EBIT) -71 300 7 -225 -149 -165 -65 -67 758 230
Resultat efter finansnetto -71 300 10 -240 -144 -181 -8 -73 756 227
Årets resultat -71 300 10 -240 -144 -13 0 0 395 117
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 411 390 393 458 578 579 713 915 577 475
Omsättningstillgångar 327 597 184 139 231 294 395 391 1 453 638
Tillgångar 738 987 577 597 810 873 1 108 1 306 2 030 1 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 585 656 356 347 587 731 744 744 743 785
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 170 180 259 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 106 121 82 26 76 164 124 25
Kortfristiga skulder 154 331 115 130 141 116 118 219 903 243
Skulder och eget kapital 738 987 577 597 810 873 1 108 1 306 2 030 1 113
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 160 - - 0 203 53 682 457
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 299 -
Löner till övriga anställda - 300 0 233 401 396 201 271 400 363
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 174 108 155 196 199 202 177 448 330
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0 0 0 437
Omsättning 769 1 208 626 523 811 845 989 1 100 2 989 2 034
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 1 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 547 1 062 - 300 246 266 382 444 911 601
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 402 492 - 401 306 312 333 292 575 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -68 303 26 -214 -125 -141 -36 -18 800 282
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,49% 125,48% 57,00% -39,02% -7,52% -30,37% -13,96% -67,51% 51,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,62% 30,40% 1,73% -37,52% -17,53% -18,67% -0,18% -4,44% 37,68% 20,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,98% 28,25% 2,12% -74,67% -28,86% -30,64% -0,26% -6,53% 27,99% 12,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,40% 96,52% 95,97% 90,00% 95,73% 90,98% 96,47% 92,68% 91,33% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,63% 25,05% 14,65% 3,00% 18,29% 33,46% 36,26% 19,37% 20,12% 21,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,27% 66,46% 61,70% 58,12% 72,47% 83,73% 78,46% 67,13% 45,79% 74,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,34% 180,36% 160,00% 106,92% 163,83% 253,45% 334,75% 178,54% 160,91% 262,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...