Visa allt om Svenska Historiska Media Aktiebolag
Visa allt om Svenska Historiska Media Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 932 1 933 1 950 2 077 1 719 1 890 11 701 8 194 56 129 49 453
Övrig omsättning 2 - 1 551 186 138 3 38 3 962 2 778
Rörelseresultat (EBIT) 118 27 -464 -1 820 -2 803 -3 258 -4 812 -147 536 1 104
Resultat efter finansnetto 341 140 -842 320 -1 899 -4 241 45 203 -152 622 1 151
Årets resultat 1 163 174 1 574 731 -1 341 -2 901 44 393 1 681 843 494
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 161 1 450 1 668 898 750 790 8 564 13 106 1 189 1 153
Omsättningstillgångar 11 759 12 294 13 084 27 112 30 534 33 822 43 503 3 369 27 180 27 943
Tillgångar 12 920 13 744 14 753 28 009 31 285 34 612 52 067 16 475 28 369 29 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 542 13 380 14 205 27 308 28 377 31 718 44 619 7 227 7 046 8 203
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 150 1 150 1 680 2 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 5 232 0 0
Kortfristiga skulder 378 364 547 702 2 908 2 894 6 298 2 867 19 643 18 654
Skulder och eget kapital 12 920 13 744 14 753 28 009 31 285 34 612 52 067 16 475 28 369 29 096
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 1 843 1 374 1 514 1 421
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 040 1 015 1 229 1 647 1 589 1 574 1 511 704 6 316 6 019
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 10 - - -
Sociala kostnader 390 376 417 578 709 730 1 352 952 3 641 3 400
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 2 436 1 800 2 000 10 000 2 000 1 500 2 000
Omsättning 1 934 1 933 1 951 2 628 1 905 2 028 11 704 8 232 60 091 52 231
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 3 4 4 19 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 966 967 975 692 573 630 2 925 2 049 2 954 2 473
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 723 700 796 743 766 793 1 196 772 614 555
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 118 169 -305 -1 655 -2 628 -3 074 -4 408 110 1 077 1 599
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,05% -0,87% -6,11% 20,83% -9,05% -83,85% 42,80% -85,40% 13,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,65% 1,11% -2,68% 1,47% -5,66% -7,57% 86,84% -0,87% 2,25% 4,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,70% 7,86% -20,26% 19,84% -102,97% -138,57% 386,40% -1,75% 1,13% 2,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 98,92% 98,27% 97,21% 97,62% 48,63% 72,54% 40,38% 35,32%
Rörelsekapital/omsättning 589,08% 617,18% 642,92% 1 271,55% 1 607,10% 1 636,40% 317,96% 6,13% 13,43% 18,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,07% 97,35% 96,29% 97,50% 90,70% 91,64% 87,32% 49,01% 29,10% 33,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 110,85% 3 377,47% 2 391,96% 3 862,11% 1 050,00% 1 168,69% 690,71% 117,51% 96,61% 91,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...