Visa allt om Pauser Media Aktiebolag
Visa allt om Pauser Media Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 25 364 24 433 25 240 23 150 23 348 23 414 19 458 17 302 19 803 16 862
Övrig omsättning 35 109 159 133 7 14 61 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 946 -184 1 265 2 123 -404 621 -525 446 358 1 256
Resultat efter finansnetto 935 -217 1 282 2 105 -428 600 -538 446 422 1 258
Årets resultat 760 -217 993 1 717 -428 430 11 311 283 714
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 36 58 310 552 589 905 531 487 210
Omsättningstillgångar 7 109 6 528 7 843 6 988 5 197 6 126 4 989 4 555 5 032 5 069
Tillgångar 7 123 6 564 7 900 7 297 5 749 6 715 5 894 5 086 5 520 5 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 660 2 072 2 790 2 639 1 122 1 860 1 545 1 809 1 698 1 415
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 565 565 565
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 120 280 440 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 464 4 491 5 111 4 539 4 347 4 415 4 349 2 712 3 257 3 299
Skulder och eget kapital 7 123 6 564 7 900 7 297 5 749 6 715 5 894 5 086 5 520 5 280
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 386 394 519 386
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 11 708 11 588 10 033 10 642 10 129 8 962 7 617 8 124 6 362
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 4 508 4 310 3 773 3 917 3 734 3 443 2 865 3 457 2 483
Utdelning till aktieägare 200 175 842 0 0 250 0 25 200 0
Omsättning 25 399 24 542 25 399 23 283 23 355 23 428 19 519 17 302 19 803 16 862
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 33 33 33 35 36 36 32 32 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 845 740 765 702 667 650 541 541 619 625
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 461 518 498 428 424 395 368 350 378 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 967 -163 1 552 2 365 -117 945 -203 590 519 1 501
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,81% -3,20% 9,03% -0,85% -0,28% 20,33% 12,46% -12,63% 17,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,32% -2,80% 16,49% 29,27% -6,63% 9,65% -8,87% 9,06% 8,26% 24,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,74% -0,75% 5,16% 9,23% -1,63% 2,77% -2,69% 2,66% 2,30% 7,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,67% 100,00% 87,55% 88,28% 83,72% 88,01% 87,83% 89,87% 86,35% 86,64%
Rörelsekapital/omsättning 10,43% 8,34% 10,82% 10,58% 3,64% 7,31% 3,29% 10,65% 8,96% 10,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,34% 31,57% 35,32% 36,17% 19,52% 27,70% 26,21% 43,76% 38,13% 34,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,25% 145,36% 153,45% 153,95% 119,55% 138,75% 114,72% 167,96% 154,50% 153,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...