Visa allt om Advokat Margareta Arvidsson Aktiebolag
Visa allt om Advokat Margareta Arvidsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 044 2 032 1 194 1 598 1 613 2 712 2 503 3 533 3 206 2 721
Övrig omsättning - - 31 - - 158 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 380 1 004 608 581 806 1 470 998 1 438 36 20
Resultat efter finansnetto 381 1 008 623 569 835 1 479 898 1 438 37 17
Årets resultat 326 805 317 277 456 792 462 781 73 50
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 604 436 495 288 206 194 90 210 209 181
Omsättningstillgångar 10 133 14 831 6 520 8 472 6 056 2 983 2 229 2 210 963 913
Tillgångar 10 737 15 267 7 015 8 760 6 263 3 177 2 320 2 420 1 172 1 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 769 2 603 1 955 1 794 1 842 1 513 921 1 309 627 554
Obeskattade reserver 1 544 1 600 1 634 1 423 1 249 1 039 647 423 82 160
Avsättningar (tkr) 85 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 338 11 039 3 427 5 543 3 172 625 752 689 463 379
Skulder och eget kapital 10 737 15 267 7 015 8 760 6 263 3 177 2 320 2 420 1 172 1 094
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 80 240 650 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 253 464 142 290 152 455 395 607 864 542
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 100 71 16 66 29 109 146 265 546 509
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 175 127 200 850 100 0
Omsättning 1 044 2 032 1 225 1 598 1 613 2 870 2 503 3 533 3 206 2 721
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 044 1 016 597 799 807 1 356 834 1 178 1 069 1 361
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 339 260 75 225 103 279 235 391 711 877
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 454 1 122 704 629 845 1 490 1 017 1 460 63 43
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,62% 70,18% -25,28% -0,93% -40,52% 8,35% -29,15% 10,20% 17,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,55% 6,60% 8,90% 6,48% 13,33% 46,55% 38,79% 59,50% 3,24% 1,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,49% 49,61% 52,26% 35,54% 51,77% 54,54% 35,96% 40,76% 1,19% 0,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,75% 99,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 363,51% 186,61% 259,05% 183,29% 178,80% 86,95% 59,01% 43,05% 15,60% 19,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,01% 25,22% 46,04% 32,45% 44,11% 71,73% 60,25% 66,68% 58,54% 61,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,88% 134,35% 190,25% 152,84% 190,92% 477,28% 296,41% 320,75% 207,99% 240,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...