Visa allt om Rörfix i Veddige Aktiebolag
Visa allt om Rörfix i Veddige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 11 743 12 323 13 525 12 993 11 498 11 970 12 014 10 595 9 218 7 992
Övrig omsättning 502 195 - - 4 23 18 16 - -
Rörelseresultat (EBIT) 540 537 380 844 675 352 1 091 175 380 760
Resultat efter finansnetto 725 521 478 962 827 333 1 122 175 422 659
Årets resultat 290 305 306 651 548 170 836 181 318 281
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 392 1 149 812 778 788 839 790 606 742 849
Omsättningstillgångar 3 459 2 502 3 024 3 525 2 623 2 589 3 299 3 017 2 340 2 181
Tillgångar 4 852 3 651 3 836 4 303 3 411 3 428 4 089 3 623 3 081 3 030
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 050 1 161 1 056 1 750 1 299 951 1 781 1 345 1 164 1 126
Obeskattade reserver 1 249 863 764 669 523 400 319 330 407 419
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 175 0 0 0 0 0 0 0 324 0
Kortfristiga skulder 2 377 1 628 2 016 1 884 1 590 2 076 1 988 1 948 1 186 1 485
Skulder och eget kapital 4 852 3 651 3 836 4 303 3 411 3 428 4 089 3 623 3 081 3 030
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 2 106 435 414 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 3 006 2 885 2 556 2 700 2 836 0 1 510 839 843
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 1 019 909 845 858 804 661 651 460 424
Utdelning till aktieägare 200 400 200 1 000 200 200 1 000 400 0 280
Omsättning 12 245 12 518 13 525 12 993 11 502 11 993 12 032 10 611 9 218 7 992
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 8 8 8 7 7 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 305 1 540 1 691 1 624 1 437 1 496 1 716 1 514 1 844 1 598
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 480 515 490 436 458 465 414 386 361 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 642 599 470 945 881 603 1 319 410 610 902
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,71% -8,89% 4,09% 13,00% -3,94% -0,37% 13,39% 14,94% 15,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,00% 15,39% 12,64% 22,50% 24,45% 10,85% 27,64% 5,38% 13,89% 25,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,20% 4,56% 3,59% 7,45% 7,25% 3,11% 9,41% 1,84% 4,64% 9,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,64% 48,15% 41,68% 41,11% 48,69% 47,03% 44,29% 37,80% 34,62% 41,64%
Rörelsekapital/omsättning 9,21% 7,09% 7,45% 12,63% 8,98% 4,29% 10,91% 10,09% 12,52% 8,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,72% 50,24% 43,06% 52,80% 49,38% 36,34% 49,31% 43,84% 47,29% 47,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,60% 124,45% 116,32% 148,46% 138,24% 101,06% 140,69% 139,37% 162,06% 117,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...