Visa allt om Bandhagens Maskinkonsult Aktiebolag
Visa allt om Bandhagens Maskinkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 099 2 151 1 889 1 511 1 438 2 194 1 779 1 849 1 701 2 191
Övrig omsättning - 9 15 37 78 - - 13 5 11
Rörelseresultat (EBIT) -59 24 -204 44 -337 205 -155 -25 -464 315
Resultat efter finansnetto -62 22 -214 24 -369 147 -158 -23 -466 300
Årets resultat -62 22 -214 24 -233 8 6 4 3 191
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 107 125 709 835 886 1 312 501 722 982
Omsättningstillgångar 623 522 601 512 681 1 325 1 229 1 038 830 1 277
Tillgångar 715 630 726 1 222 1 515 2 211 2 541 1 539 1 551 2 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 364 427 404 618 594 927 1 019 1 063 1 059 1 056
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 136 0 168 197 673
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 233 501 638 1 205 0 2 2
Kortfristiga skulder 351 204 322 370 420 509 316 308 294 529
Skulder och eget kapital 715 630 726 1 222 1 515 2 211 2 541 1 539 1 551 2 259
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 375 388 402 477 338
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 782 724 644 309 500 36 74 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 258 231 213 105 165 136 148 128 146 94
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 100 50 0 0
Omsättning 2 099 2 160 1 904 1 548 1 516 2 194 1 779 1 862 1 706 2 202
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 050 1 076 945 756 719 2 194 1 779 1 849 1 701 2 191
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 479 429 207 333 548 610 546 642 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 65 -178 169 -184 518 116 298 -140 648
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,42% 13,87% 25,02% 5,08% -34,46% 23,33% -3,79% 8,70% -22,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,25% 3,81% -28,10% 3,68% -22,18% 9,27% -6,10% -1,49% -29,72% 13,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,81% 1,12% -10,80% 2,98% -23,37% 9,34% -8,71% -1,24% -27,10% 14,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,96% 14,78% 14,77% 9,40% 18,15% 37,19% 51,32% 39,48% 31,51% 34,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,91% 67,78% 55,65% 50,57% 39,21% 46,46% 40,10% 76,93% 77,42% 68,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,49% 255,88% 186,65% 138,38% 162,14% 260,31% 388,92% 337,01% 282,31% 241,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...