Visa allt om AKUA Arnesson Aktiebolag
Visa allt om AKUA Arnesson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 477 6 316 6 114 5 312 5 067 5 262 4 203 3 517 3 693 2 982
Övrig omsättning 1 659 1 575 1 405 1 583 1 576 1 621 1 552 1 429 1 504 1 331
Rörelseresultat (EBIT) 815 818 358 664 741 1 008 234 732 915 324
Resultat efter finansnetto 692 608 295 305 362 712 -47 341 637 82
Årets resultat 398 300 398 68 37 112 37 69 110 58
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 782 8 766 8 619 9 092 7 694 7 991 8 118 7 961 5 342 4 489
Omsättningstillgångar 5 712 5 227 4 735 4 686 4 310 3 839 4 033 4 291 3 265 2 277
Tillgångar 14 493 13 993 13 353 13 778 12 004 11 830 12 151 12 252 8 607 6 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 981 1 833 1 533 1 135 1 067 1 030 918 881 912 852
Obeskattade reserver 2 557 2 374 2 152 2 299 2 092 1 784 1 227 1 344 1 102 620
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 908 7 959 7 650 7 710 6 486 6 726 7 196 6 898 3 822 3 079
Kortfristiga skulder 2 047 1 827 2 018 2 633 2 359 2 290 2 810 3 130 2 771 2 215
Skulder och eget kapital 14 493 13 993 13 353 13 778 12 004 11 830 12 151 12 252 8 607 6 766
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 293 185 186 187 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 990 1 108 1 019 909 912 558 561 405 446 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 395 406 385 310 257 240 173 148 184 215
Utdelning till aktieägare 400 250 0 0 0 0 0 0 100 50
Omsättning 8 136 7 891 7 519 6 895 6 643 6 883 5 755 4 946 5 197 4 313
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 619 1 579 1 529 1 328 1 267 1 316 1 051 879 923 746
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 349 380 356 305 292 275 233 186 206 188
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 119 1 961 1 479 1 788 1 748 1 962 1 180 1 577 1 582 897
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,55% 3,30% 15,10% 4,84% -3,71% 25,20% 19,51% -4,77% 23,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,91% 5,92% 4,68% 4,88% 6,21% 8,57% 2,05% 6,02% 10,68% 4,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,23% 13,13% 10,22% 12,67% 14,72% 19,27% 5,92% 20,96% 24,88% 11,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,85% 57,87% 52,24% 57,77% 56,60% 54,90% 45,37% 62,10% 52,42% 42,92%
Rörelsekapital/omsättning 56,58% 53,83% 44,44% 38,65% 38,50% 29,44% 29,10% 33,01% 13,38% 2,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,43% 26,33% 24,05% 20,54% 21,73% 19,82% 15,00% 15,09% 19,81% 19,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,43% 42,09% 26,26% 18,80% 26,62% 26,68% 29,64% 34,66% 33,81% 14,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...