Visa allt om Anders Albért Aktiebolag
Visa allt om Anders Albért Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 134 900 1 249 987 1 243 1 077 820 1 035 879 1 057
Övrig omsättning - - 51 - 106 - - 90 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 85 343 392 249 121 41 171 13 135
Resultat efter finansnetto -9 85 345 402 252 121 1 173 18 135
Årets resultat 133 83 194 239 123 81 68 81 22 101
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 494 567 700 537 602 678 470 841 451 746
Omsättningstillgångar 725 753 705 636 653 342 311 186 491 375
Tillgångar 1 219 1 321 1 405 1 173 1 255 1 020 781 1 027 942 1 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 999 867 784 590 476 353 272 204 213 336
Obeskattade reserver 198 377 400 317 254 182 182 282 242 263
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 57 113 155 84 148 255 282 236 224
Kortfristiga skulder 0 20 108 111 441 338 72 258 251 297
Skulder och eget kapital 1 219 1 321 1 405 1 173 1 255 1 020 781 1 027 942 1 121
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 523 268 405 358 416
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 210 - 140 128 134
Löner till övriga anställda 18 437 528 248 640 18 85 87 84 77
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 280 - - - - -
Sociala kostnader 4 239 259 174 299 252 193 237 228 236
Utdelning till aktieägare 800 0 0 0 125 0 0 0 90 145
Omsättning 134 900 1 300 987 1 349 1 077 820 1 125 879 1 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 450 625 494 622 539 410 518 440 529
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 349 404 224 479 417 305 380 362 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 73 167 425 464 321 200 122 252 82 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -85,11% -27,94% 26,55% -20,60% 15,41% 31,34% -20,77% 17,75% -16,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,66% 6,43% 24,56% 34,27% 20,08% 11,86% 5,38% 17,04% 2,02% 12,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,97% 9,44% 27,62% 40,73% 20,27% 11,23% 5,12% 16,91% 2,16% 12,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 541,04% 81,44% 47,80% 53,19% 17,06% 0,37% 29,15% -6,96% 27,30% 7,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,62% 87,89% 78,01% 70,22% 52,84% 47,76% 52,00% 39,63% 41,11% 46,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 3 765,00% 652,78% 572,97% 148,07% 101,18% 431,94% 72,09% 195,62% 126,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...