Visa allt om Kjell Rosengren El Aktiebolag
Visa allt om Kjell Rosengren El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 159 133 612 1 255 1 252 1 413 1 310 1 529 1 733 1 258
Övrig omsättning - 7 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 57 -6 157 225 275 171 212 334 407 138
Resultat efter finansnetto 42 -14 178 249 279 160 259 366 301 188
Årets resultat 60 65 178 141 146 117 190 218 114 160
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 2 3 24
Omsättningstillgångar 1 973 3 415 3 428 3 530 3 076 2 928 2 697 2 494 2 269 2 020
Tillgångar 1 973 3 415 3 428 3 530 3 076 2 928 2 698 2 497 2 272 2 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 112 2 052 2 487 2 309 2 168 2 022 1 905 1 715 1 497 1 383
Obeskattade reserver 310 346 441 485 425 350 353 334 286 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 551 1 017 501 735 483 556 439 448 489 468
Skulder och eget kapital 1 973 3 415 3 428 3 530 3 076 2 928 2 698 2 497 2 272 2 044
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 324 324 324 320 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 108 360 338 13 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 40 144 148 155 147 156 152 146
Utdelning till aktieägare 500 1 000 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 159 140 612 1 255 1 252 1 413 1 310 1 529 1 733 1 258
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 612 1 255 1 252 1 413 1 310 1 529 1 733 1 258
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 149 500 487 494 471 485 474 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 57 -6 157 225 275 172 213 335 428 161
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,55% -78,27% -51,24% 0,24% -11,39% 7,86% -14,32% -11,77% 37,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,89% 0,32% 5,92% 7,62% 9,66% 6,32% 10,01% 15,94% 19,50% 10,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,85% 8,27% 33,17% 21,43% 23,72% 13,09% 20,61% 26,03% 25,56% 17,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,38% 27,82% 59,15% 63,59% 68,13% 54,42% 58,40% 59,91% 57,13% 51,67%
Rörelsekapital/omsättning 894,34% 1 803,01% 478,27% 222,71% 207,11% 167,87% 172,37% 133,81% 102,71% 123,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,62% 67,99% 82,58% 75,54% 80,66% 77,87% 80,25% 78,31% 74,95% 74,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 358,08% 335,79% 678,44% 471,02% 620,70% 511,87% 594,53% 536,61% 445,19% 410,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...