Visa allt om Rydins Cykel AB
Visa allt om Rydins Cykel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 884 3 432 2 416 2 112 2 412 3 014 3 395 3 095 2 973 3 268
Övrig omsättning - - - - 8 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 124 223 78 52 104 126 181 190 168 126
Resultat efter finansnetto 107 217 42 5 83 107 153 170 131 75
Årets resultat 76 169 33 4 61 100 112 130 123 79
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 10 10 12 4
Omsättningstillgångar 2 473 1 948 1 578 1 745 1 846 1 709 1 267 1 536 1 206 1 271
Tillgångar 2 473 1 948 1 578 1 745 1 846 1 709 1 277 1 545 1 218 1 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 819 843 674 641 637 596 496 384 254 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 364 264 264 359 420 311 161 116 116 116
Kortfristiga skulder 1 289 841 640 745 789 802 619 1 046 849 1 029
Skulder och eget kapital 2 473 1 948 1 578 1 745 1 846 1 709 1 277 1 545 1 218 1 275
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 199 147 78 162 166
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 561 470 220 419 418 525 509 327 366
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 173 160 117 128 240 244 215 181 195
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 884 3 432 2 416 2 112 2 420 3 014 3 395 3 095 2 973 3 268
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 295 1 144 1 208 2 112 1 206 1 005 1 132 1 032 991 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 246 212 235 334 296 259 226 219 196 207
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 124 223 78 52 104 126 181 192 172 130
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,17% 42,05% 14,39% -12,44% -19,97% -11,22% 9,69% 4,10% -9,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,01% 11,45% 4,94% 2,98% 5,63% 7,37% 14,17% 12,30% 13,79% 9,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,19% 6,50% 3,23% 2,46% 4,31% 4,18% 5,33% 6,14% 5,65% 3,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,92% 42,74% 44,33% 42,09% 50,29% 48,47% 44,09% 45,27% 41,51% 40,09%
Rörelsekapital/omsättning 30,48% 32,26% 38,82% 47,35% 43,82% 30,09% 19,09% 15,83% 12,01% 7,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,12% 43,28% 42,71% 36,73% 34,51% 34,87% 38,84% 24,85% 20,85% 10,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,69% 5,83% 11,72% 17,72% 7,10% 22,82% 11,31% 4,97% 10,01% 12,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...