Visa allt om Övermo Svets & Smide Aktiebolag
Visa allt om Övermo Svets & Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 888 3 709 4 144 4 068 3 730 3 268 3 025 2 769 2 466 2 001
Övrig omsättning 6 - 1 14 - - - 25 80 -
Rörelseresultat (EBIT) 376 157 437 383 610 177 60 239 180 91
Resultat efter finansnetto 336 101 372 293 607 161 47 239 178 90
Årets resultat 234 116 300 175 334 117 48 123 86 72
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 850 1 761 1 771 1 776 245 140 211 291 370 157
Omsättningstillgångar 1 470 1 092 1 426 1 565 1 115 943 913 919 697 708
Tillgångar 3 320 2 853 3 197 3 341 1 360 1 083 1 124 1 210 1 068 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 114 880 914 765 590 317 200 631 508 422
Obeskattade reserver 359 326 379 396 346 196 197 221 160 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 914 1 094 1 274 1 483 0 146 314 0 0 0
Kortfristiga skulder 933 554 631 697 424 425 413 357 400 339
Skulder och eget kapital 3 320 2 853 3 197 3 341 1 360 1 083 1 124 1 210 1 068 865
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 1 162 635 432 459 470
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 242 1 073 1 153 1 217 1 075 0 523 552 444 263
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 552 467 440 425 452 476 455 442 396 305
Utdelning till aktieägare 300 0 150 150 0 60 0 480 0 0
Omsättning 4 894 3 709 4 145 4 082 3 730 3 268 3 025 2 794 2 546 2 001
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 222 1 236 1 381 1 017 933 817 756 692 617 667
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 523 540 415 386 411 405 358 325 347
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 503 262 555 505 666 248 139 319 283 155
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,79% -10,50% 1,87% 9,06% 14,14% 8,03% 9,25% 12,29% 23,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,33% 5,54% 13,76% 11,52% 45,00% 16,34% 5,34% 19,83% 17,23% 10,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,69% 4,26% 10,62% 9,46% 16,41% 5,42% 1,98% 8,67% 7,46% 4,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,89% 58,83% 65,69% 69,25% 73,11% 73,90% 72,73% 78,66% 76,40% 78,01%
Rörelsekapital/omsättning 10,99% 14,51% 19,18% 21,34% 18,53% 15,85% 16,53% 20,30% 12,04% 18,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,99% 39,76% 37,84% 31,63% 62,13% 42,61% 30,71% 65,30% 58,35% 57,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,26% 127,44% 164,66% 178,91% 169,58% 174,59% 163,44% 193,28% 131,25% 166,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...