Visa allt om JL Skogsvård AB
Visa allt om JL Skogsvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 390 631 557 653 539 642 575 1 108 1 746 2 575
Övrig omsättning 4 - - - - - 4 81 60 78
Rörelseresultat (EBIT) 139 129 134 176 132 209 -177 50 -708 181
Resultat efter finansnetto 89 68 60 97 44 116 -262 -68 -873 2
Årets resultat 89 68 60 97 44 116 -262 -68 -873 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 7 11 1 4 11 18 844 1 079 2 192
Omsättningstillgångar 36 77 52 60 45 121 125 137 160 236
Tillgångar 36 84 63 61 49 132 144 981 1 239 2 429
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -621 -710 -778 -838 -935 -979 -1 095 -833 -765 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 411 521 611 711 811 891 1 001 1 450 1 528 1 476
Kortfristiga skulder 246 273 229 187 173 220 237 364 475 845
Skulder och eget kapital 36 84 63 61 49 132 144 981 1 239 2 429
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 233 248 238 387 492
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 238 226 241 256 0 0 72 240 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 87 74 77 80 74 80 100 205 242
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 394 631 557 653 539 642 579 1 189 1 806 2 653
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 390 631 557 653 539 321 288 554 582 644
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 58 334 304 336 344 156 167 235 297 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 139 131 135 176 137 216 -169 283 -475 675
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,19% 13,29% -14,70% 21,15% -16,04% 11,65% -48,10% -36,54% -32,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 386,11% 153,57% 212,70% 288,52% 271,43% 158,33% -122,92% 5,20% -56,90% 7,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,64% 20,44% 24,06% 26,95% 24,68% 32,55% -30,78% 4,60% -40,38% 7,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 79,24% 71,53% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -53,85% -31,06% -31,78% -19,45% -23,75% -15,42% -19,48% -20,49% -18,04% -23,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -1 725,00% -845,24% -1 234,92% -1 373,77% -1 908,16% -741,67% -760,42% -84,91% -61,74% 4,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,63% 13,92% 4,37% 30,48% 1,73% 55,00% 52,74% 37,64% 33,68% 13,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...