Visa allt om Peter Broman Redovisningstjänst Aktiebolag
Visa allt om Peter Broman Redovisningstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 865 4 272 3 852 3 530 3 113 2 902 2 990 2 804 2 540 2 037
Övrig omsättning 8 - - - 17 - - 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) 641 366 241 422 255 202 325 283 426 157
Resultat efter finansnetto 641 438 257 431 268 226 342 227 443 158
Årets resultat 457 467 135 227 129 196 182 81 232 101
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 409 18 329 338 257 269 528 532 415 66
Omsättningstillgångar 1 529 1 664 1 066 1 102 994 922 734 519 638 671
Tillgångar 1 939 1 683 1 394 1 440 1 251 1 192 1 263 1 051 1 053 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 092 885 568 633 606 618 622 539 608 476
Obeskattade reserver 472 362 530 457 343 266 313 224 145 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 374 435 296 350 302 308 328 288 300 225
Skulder och eget kapital 1 939 1 683 1 394 1 440 1 251 1 192 1 263 1 051 1 053 737
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 354 343 328 300 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 343 2 125 2 008 1 743 1 613 1 206 1 206 1 086 804 692
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 018 935 880 754 684 656 641 603 494 415
Utdelning till aktieägare 500 250 150 200 200 140 200 100 150 100
Omsättning 4 873 4 272 3 852 3 530 3 130 2 902 2 990 2 826 2 540 2 037
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 695 712 642 706 623 580 598 561 635 509
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 494 530 498 511 462 436 431 405 413 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 650 375 250 437 267 215 338 296 453 178
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,88% 10,90% 9,12% 13,40% 7,27% -2,94% 6,63% 10,39% 24,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,06% 26,02% 18,44% 29,93% 21,42% 18,96% 28,42% 27,40% 42,07% 21,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,18% 10,25% 6,67% 12,21% 8,61% 7,79% 12,01% 10,27% 17,44% 7,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 99,88% 99,90%
Rörelsekapital/omsättning 23,74% 28,77% 19,99% 21,30% 22,23% 21,16% 13,58% 8,24% 13,31% 21,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,30% 69,36% 70,40% 67,35% 68,65% 68,29% 67,51% 66,63% 67,65% 68,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 408,82% 382,53% 360,14% 314,86% 329,14% 299,35% 223,78% 180,21% 212,67% 298,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...