Visa allt om Kalvalyckans Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Kalvalyckans Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 961 549 854 661 960 1 006 923 1 704 2 108 1 750
Övrig omsättning 71 394 13 57 - 108 23 -435 30 3
Rörelseresultat (EBIT) 164 205 -109 -474 -275 75 -283 195 271 207
Resultat efter finansnetto 171 202 -112 -480 -281 69 -209 188 222 236
Årets resultat 171 202 -112 -480 -74 4 86 4 79 124
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 557 588 429 489 569 690 762 860 891 832
Omsättningstillgångar 445 199 167 290 772 786 753 903 922 710
Tillgångar 1 002 787 597 779 1 342 1 476 1 514 1 763 1 813 1 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 800 628 426 538 1 019 1 093 1 201 1 115 1 111 1 032
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 206 143 442 286 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 95 106 204 228 135 103 70 114 138
Kortfristiga skulder 198 64 64 37 95 42 67 135 302 180
Skulder och eget kapital 1 002 787 597 779 1 342 1 476 1 514 1 763 1 813 1 542
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 192 160 224 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 32 -
Löner till övriga anställda 192 192 192 176 176 160 0 84 224 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 76 72 76 67 63 58 80 81 139 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0
Omsättning 1 032 943 867 718 960 1 114 946 1 269 2 138 1 753
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 961 549 854 661 960 1 006 923 852 1 054 875
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 268 264 268 243 248 227 279 167 298 261
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 205 244 -49 -327 -124 210 -151 318 326 267
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 75,05% -35,71% 29,20% -31,15% -4,57% 8,99% -45,83% -19,17% 20,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,37% 26,05% -18,26% -60,72% -20,27% 5,28% -13,14% 11,34% 15,61% 16,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,11% 37,34% -12,76% -71,56% -28,33% 7,75% -21,56% 11,74% 13,43% 14,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,94% 68,67% 76,23% 65,36% 51,98% 60,64% 58,50% 66,43% 65,94% 66,34%
Rörelsekapital/omsättning 25,70% 24,59% 12,06% 38,28% 70,52% 73,96% 74,32% 45,07% 29,41% 30,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,84% 79,80% 71,36% 69,06% 75,93% 84,34% 86,29% 81,30% 72,64% 75,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,22% 303,12% 243,75% 78,38% 115,79% 216,67% 100,00% 147,41% 183,77% 148,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...